89343. lajstromszámú szabadalom • Villamos vezeték-hálózat

31egjeleiit 193Q. évi szeptember hó 15-én. ?! AGYAR KIRÁLYI JKRfflS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89343. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Villamos vezetékhálózat. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1922. évi március hó 8-ika. A találmány tárgya villamos vezeték­hálózat, amely előnyös tulajdonságainál fogva távbeszélő átvivő vonalvezetékkel kapcsolatban találhat alkalmazást. A ta-5 lálmány értelmében a hálózat oly módon van kiképezve, hogy a vonalvezetékkel összekötendő készülék a hálózat alkatele­mévé tehető. Ez a hálózat a vonalveze­tékbe iktatható anélkül, hogy annak jel-10 legzetes impedanciája megváltoznék. A találmány tárgya ezenkívül oly hálózat­egység, illetve vezetékszakasz, amelynek egy-egy sorozata különböző célokból töb­bek között művonalvezeték gyanánt tény-15 leges átvivő vonalvezeték utánképzésére és kiegyensúlyozására visszatérő, illetve megismétlődő szakaszok gyanánt vissza­térő szakaszos hálózatoknál alkalmazható. A találmány tárgyának felsorolt és 20 egyéb jellemző sajátságai a következők­ben részletesen ismertetett példákból tűn­nek ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő hálózat néhány kiviteli alakja példa-25 képpen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát tevő háló­zati egység általános kapcsolási vázlata átvivő vonalvezetékbe iktatva. A 2. ábra a határozottabb tulajdonságú1 80 hálózat kapcsolási vázlata. A 3. ábra a hálózat oly alkalmazási mód­ját szemlélteti, amidőn azt a vonalveze­tékkel sorozatosan kapcsolandó készülék­nek az átvivő vonalvezetékbe való beik-85 tatására használjuk. A 4. és 5. ábra a találmány tárgyát tevő hálózat elméleti magyarázatára szolgál­nak. A 6. ábra a hálózatnak oly művonalveze­ték gyanánt való alkalmazását tünteti 40 fel, amely hosszú átvivő vonalvezeték ki­egyensiilyozására szolgál. Az 1. ábra hosszú átvivő vonalvezeté­ket szemléltet, amely jobb és balirányba terjed és amelybe az (a, b), valamint (c. 45 d) szorítók közé a találmány tárgyát tevő hálózat, illetve vezetékrendszer van ik­tatva. Tegyük fel, hogy a vonalvezeték sorozatos kapcsolású impedanciája hossz­egységenként Ji, és elosztott párhuzamos 50 kapcsolású impedanciája hosszegységen­ként J2, ahol Ji és J2 általában komplex számok. Miután a vonalvezeték tulajdonságait a megállapított Ji és J2 állandókkal meg- 55 határoztuk, úgy azon esetben, ha n vala­mely tetszőleges szám, akkor az (a, c) és (b, d) szorítók között a sorozatos kapcso­lású impedancia n T -2" Jl 60 az (a, d) és (b, c) szorítók között pedig át­lós irányban az impedancia Ha ez adva van, úgy bebizonyítható, hogy az (a, b) és (c, d) között fekvő hálózat, 65 illetve vezetékszakasz a jellegzetes impe­dancia szempotjából minden frekvenciá­nál a vonalvezeték meghatározott hosszá­val pontosan egyenlő. Más szavakkal jobbirányban az (a, b) szorítókhoz haránt 70 kapcsolt impedancia azonos a (c, d) szorí-

Next

/
Thumbnails
Contents