89331. lajstromszámú szabadalom • Elektromos indítókészülék gyanánt kiképzett billenő kapcsoló

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89331. SZÁM. VIIlg. OSZTÁLY. Elektromos indítókészülék gyanánt kiképezett billenő kapcsoló. Bayerische Elektrizitáts Industrie Rótt & Co. München és Visser Aart Pieter gyáros Amsterdam. A bejelentés napja 1924. évi május hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi május hó 5-ike. A találmány elektromos indítókészülék gyanánt kiképezett billenő kapcsolóra vo­natkozik és abban áll, hogy az indítandó készülék vagy gép áramkörébe helytálló, 5 billenthető ellenállás van bekapcsolva, mely a kibillenésnél elektromosan vezető folyadék által lassanként rövidre záratik. Az elektromosságot vezető folyadék gyanánt különösen higany alkalmazható. 10 A találmány szerinti billenő kapcsoló alkalmazási céljának megfelelően külön­bözőkép kapcsolható Ha egyenáramú mo­tor indításáról van szó, akkor a kapcsolót előnyösen a fegyverzetáramkörbe kap-15 csoljuk. Ha rövidre zárt fegyverzettel bíró forgó­áramú mótor indításáról van szó, akkor a kapcsolót előnyösen a rótor áramkörébe kapcsoljuk, amikor is a kapcsoló a kibil-20 lenés után elfoglalt véghelyzetében a rótortekercselések közötti rövidzárlati ösz­szeköttetéseket kapcsolja be. Ha tetszőleges más forgóáramú mótor indításáról van szó, akkor a találmány 25 szerinti indítókészüléket a státor hozzá­vezetéseibe kapcsolhatjuk és ennek meg­felelően a kapcsoló a státortekercselést billenő mozgása végén közvetlenül a háló­zatra vagy a tápláló transzformátorra 80 kapcsolja. Természetes, hogy a felsorolt esetek nem merítik ki azon kapcsolási lehetősé­geket, melyeket a találmány szerinti in­dítókészülék nyújt. 85 Minden tekintetbejövő esetben azt az előnyt érjük el, hogy a bekapcsolási ellen­állások vagy az előtétellenállások a szikra­képződés teljes mellőzésével gyakorlatilag fokozatok nélkül kapcsoltatnak le. Ezen­kívül módunkban áll, hogy a vezető folya- 40 dék által lassanként rövidrezárt ellenállás alakjának megválasztása útján tetszőleges indító karakterisztikát valósítsunk meg. Választhatunk tehát végig egyenlő, vagy bármilyen törvényszerűség szerint változó 45 keresztmetszetű ellenállástestet, továbbá a folyadékcsatornákat, amelyekben a rö­vidzárlatot létrehozó áramvezető folya­dék a billenésnél felemelkedik, tetsző­legesen alakíthatjuk és ezáltal elérhet- 50 jük azt, hogy egyenletes billenő moz­gás mellett az ellenállás lekapcsolása egy­mással egyenlő, habár végtelenül kicsiny ellenállásfokozatokban menjen végbe, vagy pedig a lekapcsolásnál a bekapcsolt ellen- 55 állásdarab egyenletesen csökkenjen, vagy gyorsabban csökkenjen, vagy végül las­sabban csökkenjen, azon általános köve­telményeknek megfelelően, melyeket a hozzákapcsolandó készülék vagy gép ter- gg mészete szerint ki kell elégíteni. Ahelyett, hogy a leírt módon a talál­mány szerinti billenő indítókészüléket alkalmaznék az indítás mindenkori elek­tromos követelményeihez, azt az útat is 55 követhetjük, hogy a mechanikai billenő mozgást magát végezzük valamely tör­vény szerint, pl. oly módon, hogy a mű­ködtető emelő bütyök vagy más alkalmas mechanikai átvivőszerkezet közbeiktatása 79 mellett egyenletes kapcsoló mozgása elle­nére az indítókészülék másfajta billenő mozgását hozza létre. Ha tehát a kapcsoló emelőt egyenletes sebességgel a kikapcso­lási helyzetből a bekapcsolási helyzetbe 75 hozzuk, akkor ennek ellenére az indító-

Next

/
Thumbnails
Contents