89317. lajstromszámú szabadalom • Eljárás synchrongépek indítására

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89317. SZÁM. — vn/g. OSZTÁLY. Eljárás synchrongépek indítására. Metropolitan Wickers Electrical Co. Ltd. London. Pótszabadalom a 84555. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1913. évi november hó 3-ika. Angolországi elsőbbsége 1913. évi májas hó 17-ike. Jelen találmány synehron dynamoelek­tromos gépek indítására vonatkozik és a 84555. számú szabadalom leírásában is­mertetett találmány további kiképezósé-5 ben áll. Az említett leírás synehron dynamó­elektromoe gépeknek elektromos mótor se­gélyével való indítóeljárását ismerteti, melynél az indítómotor tekercselése és a 10 synehron gép között sorozatos, vagy elek­tromosan egyenértékű kapcsolat alkal­maztatik, olycélból, hogy a synehron gép önsynehronizálása létesíttessék. A jelen találmány értelmében az indításnál az in-15 dítómótort elektromosan kikapcsoljuk a synehron gépből és az utóbbival csak ak­kor kapcsoljuk sorozatosan, miután gyor­sulást értünk el. Ezen eljárás előnye az, hogy a synehron gép remanens mágnese®-20 sége az első áramlökés által nem befolyá­soltatik, még akkor sem, ha az indítóimó­torba erős áram lép be, minthogy az indí­tásnál és a gépnek kis sebességgel való fu­tásánál a mótor és a gép közötti elektro-25 mos kapcsolat meg van szakítva. Ennek folytán a synehron gép mezeje kellő irányban jöhet létre és ha azután az in­dítómotort a synehron géppel sorozatosan kapcsoljuk, hogy synehronizálást érjünk 80 el, akkor a synehron gép polaritása nem befolyásoltatik. A jelen találmány értelmében való in­dításra szolgáló általános elrendezések hasonlók lehetnek a femtemlített leírásban ismertetettekhez. Azon célra, hogy egye- 35 dül az indítómotor tekercsei legyenek az indításnál bekapcsolva és azután ezek a tekercsek sorozatosan kapcsoltassanak a synehron gép tekercsével, egy átváltó kapcsolót vagy más alkalmas berendezést 40 alkalmazunk. A mellékelt rajz egy háromfázisú forgó átalakítónak a találmány értelmében való indításához alkalmas elrendezések példá­ját vázlatosan mutatja. 45 Az (1) indítómotor tekercsei a (2, 3, 4) táplálóvezetékekkel és a hárompólusú (8) átváltókapcsoló (5, 6, 7) kontaktusaival vannak összekötve. A (9) forgó átalakító csúszógyűrűi a (8) kapcsoló (10, 11, 12) 50 kontaktusaival vannak összekötve és a forgó átalakító olymódon van elrendezve, hogy a (13) főkapcsoló által közvetlenül a táplálóvezetékekkel is összeköthető. Az átalakító indítása céljából a (8) kap- 55 csolót a rajzon feltüntetett helyzetbe ál­lítjuk, .melyben az (5, 6, 7) kontaktusok egymáshoz vannak kötve és a (13) kap­csoló nyitva van. Miután sebességnöveke­dést értünk el, a (8) kapcsolót másik hely- 60 zetébe állítjuk, melyben az (5, 6, 7) kon­taktusok a (10, 11, 12) kontaktusokkal köt­tetnek össze, miáltal az indítómotor teker­cseit sorozatosan kapcsoljuk az átalakító tekercsével és ezáltal az átalakítót 65 synchronizáljuk. Mihelyt az átalakító

Next

/
Thumbnails
Contents