89285. lajstromszámú szabadalom • Szövőlap

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY! ^jOgffL SZABADALMI HIKrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89285. SZÁM. — XlV/b. OSZTÁLY. SzöTÓ'lap. Plum Wilhelm mérnök Süchteln (Kheinland). A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát szövőlap képezi. Ismeretesek már eddig is szövőlapok, me­lyeknél két egymáshoz képest keresztirány­ban átdugott és keret által összekötött lcü-5 lönbordák között borda van szabadon ki­lengethetőleg felfüggesztve, mely a függé­lyes irányban függve a vetélő vezetésére szolgál és a vetülék bevetésénél ütköző ál­lal visszalendíttetik. 10 Jelen találmány abban áll, hogy mind­két különborda közös keretükben kilen­gethetően van felfüggesztve, úgy hogy mind­kettő ütköző által határolt kilengő moz­gásokat végezhet. Az ezáltal elért előny 15 abban áll, hogy a két különborda mozgási irányai a láncfonalakra cérnázó és fésülő hatással vannak, úgy hogy azoknak kiálló szálai újra cérnáztatnak. Lényeges emel­lett az, hogy a szövőláda visszalengésénél 20 a függélyes helyzetbe visszaeső borda fel­fogatik, még mielőtt annak fogai a legutóbb bevetett vetülékfonalat elérik, mivel külön­ben az áruban való ismert egyenetlen szö­vési hibák állíttatnának elő. Ebből a cél-25 ból a találmány szerint a szövőszéknek mindkét oldalán rugalmas ütközők vannak elrendezve, melyek a bordának oldalszé­leire fekszenek, és azt az utolsó vetülék­fonal vonala előtt felfogják. 30 A rajzon a találmánynak példaképeni fo­ganatosítási alakja van feltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a szövőlapnak harántmetszetét tünteti fel visszalendített bordaláda mellett 85 és a 2. ábra a szövőlapnak harántmetszetét láttatja előre lendített bordaláda mellett. A szövőlap két harántirányban egymásba dugott (a) és (b) különbordából áll, melyek a közös (c) kereten (d) és (e)-nél forgatha- 40 tóan vannak felfüggesztve. Ennek folytán mindkét borda lengő mozgásokat végezhet, melyeket az (f, g) és (h) ütközők határol­nak. Nyitott szád mellett (1. ábra) a két (a) és (b) bordának metszőpontja az áru 45 közepe alatt van, melyet az (i) vonal ábrá­zol. Emellett az (a) borda függélyesen lóg le és a vetélőnek vezetésére szolgál. A lánc­fonalak a rendes szövetfinomsághoz képest felével csökkentett bordavastagságban van- 50 nak ilyenkor, úgy hogy a fonalak koptatása csökkentetik, és a csomók könnyebben en­gedtetnek át. A vetülékfonál bevezetésénél először is az (a) borda az áru által annyira hátrafelé 55 mozgattatik, míg a bevetendő vetüléken át a (b) borda fogait nem érinti, azután mind­két (a) és (b) borda együttesen hátrafelé mazgattatik, míg azoknak metszőpontja ott, hol a normális finomság áll fenn, az áru 60 közép magasságában nem fekszik (2. ábra). Ebben a helyzetben következik be a beve­tés. A két (a) és (b) borda különböző moz­gási irányai a láncfonalakra cérnázó és fé­sülő hatással vannak, úgy hogy a kiálló 65 szálak ismét simára cérnáztatnak és ilyké­pen a fonalak állandóan simák maradnak. A bordáknak visszalengetése az elmozgás után saját súlyuk folytán következik be, azonban rúgó és súlyok által is elősegít- 70 hető. Ha az (a) borda a szövőládának a 2. ábrában feltüntetett nyíl irányában való visszamozgásának kezdetén a függélyes helyzetbe visszaesnék, anélkül hogy fel- 75 tartatnék, úgy annak fogai az utolsó vetü­lékfonalat újra érnék, és minthogy ez csak

Next

/
Thumbnails
Contents