89258. lajstromszámú szabadalom • Szállítható szárító készülék, különösen gyógynövények és termények számára

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^Hj® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89258. SZÁM. — lV/i. OSZTÁLY. Szállítható szárító készülék, különösen gyógynövények és termények számára. Lukács Gyula vegyészmérnök Kaposvár. A bejelentés napja 1924. évi iebruár hó 15-ike. Elsőbbsége 1924. évi szeptember hó 27-ike. A bejelentés tárgyát gyógynövények és termények számára szolgáló szárító­készülék képezi, mely a következő elő­nyökkel bír: a készülékben a száradás 5 gyorsan és tökéletesen megy végbe. A szárított anyag teljesen száraz és por­mentes lesz, minthogy a készülékből a párákat egy exhaustor kiszívja és he­lyébe száraz meleg levegő jön a kazán-10 ból. Másnemű anyag szárítása előtt a ké­szülék könnyen kitisztítható. Végül a ké­szülék könnyen szállítható és kezeléséhez egy ember elegendő. Lényegében a találmány felső részén 15 terményadagolóval, alsó részén pedig terményeivezetővei felszerelt, belsejében mozgatható terelőlapokkal ellátott, telje­sen zárt exhaustoros szárítószekrényből és e mögött, vagy alatt elrendezett ka-20 zánból áll, melynek belseje a szárító­szekrény belső terével összeköttetésben áll. A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett foganatosítási alakjában van 25 feltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék függélyes metszete és a kazán nézete, a 2, ábra a készülék nézete a szárítószek­rény elzárólapjának eltávolítása után, a 80 3—4. ábrák részletrajzok, az 5. ábra a készülék egy másik kiviteli alakjának függélyes metszete, a 6. ábra pedig metszet az 5. ábra A—B vonalán át. 85 Az 1—4. ábrák szerint a szárítókészü­lék az (a) kerekeken nyugvó (b) szárító­szekrényekből, valamint e mögött elren­dezett (c) kazánból van kiképezve. A (b) szárítószekrény teljesen zárt, mellső (d) elzáró lapja pedig felnyitható, úgy, hogy ;o ezen, lap felnyitása után a szekrény bel­seje kitisztítható. A szekrény mellső ré­szén leiül az (f) terményadagoló, alul pedig a (g) terményelvezető van elren­dezve. Úgy az adagoló, mint az elvezető ir> dob úgy fekszik bele a szekrény fedelén, illetve fenekén kiképzett nyílásba, hogy a termények beadagolásának, illetve el­vezetésének lehetővé tétele mellett a szekrény teljesen zárt marad, tehát le- 50 vegő az adagolón, illetve az elvezetőn át a szekrénybe vagy abból ki nem juthat. A szekrói] y belsejében a rézsútos fek­vésű, csavar segélyével állítható (h) te­relőlapok helyezkednek el, melyek 55 szekrény két oldalfalán belül megerősí­tett (i) szögvasakra fekszenek fel (2. ábra), miáltal a levegő az oldalfalak mentén nem juthat a terelőlap alatti térből a terelőlap fölötti térbe. A (h) terelőlapok 60 kétoldalt derékszög alatt felhajlított (j) peremekkel bírnak és a szekrény egyik oldalfala, valamint a (j) perem között a (k) rúgók vannak elhelyezve, melyek a te­relőlapokat a szekrény szemközti oldalfa- 65 lálioz igyekeznek szorítani (2. ós 3. ábrák). A (h) terelőlapoknak a rúgókkal szem­közti széléből az (1) pecek áll ki, mely a (b) szekrény oldalfalának megfelelő nyí­lásán is áthatol. Ugyanezen oldalon a (b) 70 szekrényen kívül A függélyes (in) tengely van ágyazva, melyre az (1) nyúlványok magasságában az (n) bütykök vannak fel­erősítve. Az (m) tengely a (c) kúpfogaske­rék-áttételek közbeiktatásával a vízszin- 75 tes (p) tengellyel van összekötve, melynek meghajtására az (r) forgatókar szolgál. Ugyanezen forgatókarral van összekötve a

Next

/
Thumbnails
Contents