89255. lajstromszámú szabadalom • Zsebben hordozható manikűr készlet

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89255. SZÁM. — IIT/b. OSZTÁLY. Zsebben hordozható manikűrkészlet. Kállai László gépgyáros Budapest. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 7-ike. A találmány tárgyát ollóból, körömtisz­títóból, körömráspolyból és a körömbőr letolására szolgáló eszközből álló manikűr­készlet képezi, mely összerakott helyzeté-5 ben egy zsebkésnél nem nagyobb és így a zsebben igen könnyen elfér. Ezen kész­let továbbá rendkívüli egyszerűsége foly­tán igen olcsón állítható elő és ollója, a sajátos szerkezet folytán, époly kényelme­it) sen ós jól működtethető, mint egy nagy­méretű olló. A találmány szerint ugyanis az olló az eddig szokásos, az ollószárak között elren­dezett rúgó helyett, az ollószárak meg-15 hosszabbításában fekvő, kétágú lemez­rúgóval bír, melynek szárai nem csak rúgóként szolgálnak, hanem egyúttal az ollószárakat meghosszabbítva az olló ke­zelését sokkal kényelmesebbé teszik. A 20 használat után az olló a rúgó szárai közé forgatható, melyek ekkor az ollót tok­szerűen körülfogják. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van feltün-25 tetve. Az 1. ábra a készletet természetes nagyság­ban nyitott, vagyis használati helyzetében mutatja. A 2. és 3. ábrák a készletet csukott helyze-80 tében felül-, ill. oldalnézetben tüntetik fel. Az (1) olló a szokásos zsebollóktól ab­ban tér el, hogy a szárak között rúgó helyett a kétágú (2) lemezrúgóval van el­látva, melynek ágai az ollószárakkal a (3) csapokban forgathatóan vannak össze- 35 kötve. A használatnál az ollót a (2) rúgó ágainál fogjuk meg és így az olló époly kényelmesen működtethető, mint egy nagyméretű közönséges olló. Használat után az ollót a 2. ábrában feltüntetett mó- 40 don a rúgó szárai közé forgathatjuk, me­lyek ekkor az olló tokját alkotják. A (2) rúgónak (4) hajlása a körömbőr letolására szolgáló eszközt képezi, míg a rúgóvégek az (5) körömtisztító csúcsokat alkotják 45 (3. ábra). A rúgószárak külső (6) oldalai körömráspolyokká vannak kiképezve. Szabadalmi igények: 1. Zsebben hordozható manikűrkészlet, jellemezve egy zsebolló és egy, ezen 50 olló száraival forgathatóan összekötött, a csukott olló körvonalainak megfele­lően meghajlított, kétágú lemezrúgó által, mely a használati helyzetnél az ollószárak meghosszabbítását képezi, 55 míg az ollónak a használati helyzetből 180°-kal való elforgatásánál az ollót tokszerűen körülveszi. 2. Az 1. alatt igényelt készletnek egy fo­ganatosítási alakja, jellemezve egy a 60 körömbőr letolására szolgáló hajlással bíró, oldalain körömráspollyá kiképe­zett és végein körömtisztító csúcsokkal bíró rúgó által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents