89254. lajstromszámú szabadalom • Átmeneti kapcsoló vasuti járművek számára

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89354. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Átmenetikapcsoló vasúti járművek számára. Knorr-Bremse A.-G. Berlin-Lichtenberg'. A bejelentés napja 1923. évi december hó 22-ike. A találmány Willison-rendszerű önmű­ködő karomkapcsolóval felszerelt vasúti járművek számára való átmeneti kap­csolóra vonatkozik, mely lehetővé teszi, 5 hogy ily fajta járműveket olyanokkal kap­csoljunk össze, melyek még a régi csava­ros, illetve vonóhorgos kapcsolóval van­nak elláttva. Az eddigelé ismeretes ilyfajta át-10 meneti kapcsolók bizonyos hátrányokat tüntetnek fel, melyeknek kiküszöbölése alkotja a jelen találmány célját. Az át­meneti kapcsolónak egyik fajtájánál a kapcsolófejen elrendezett csavarorsó és a 15 szomszédos jármű vonóhorgába behelye­zendő kapcsolófülecs úgy van kiképezve, hogy a kapcsolófejen átvezetett csap kö­rül ugyan a függélyes síkban lengenek, de hossztengelyük körül el nem forgatha-20 tók. A forgó mozgást, mely ezen esetben a csavarorsó menetmagasságának meg­felelő húzást, illetve megrövidülést idéz elő, ennél az ismert átmeneti kapcsolónál csupán egy ismert módon kézi emelővel 25 ellátott anya végzi, ahol is az anyának az orsón való hosszirányú elmozgása a fü­lecsre vitetik át. Az orsónak ennél az át­meneti kapcsolónál tehát csak egy menete van, a kapcsolónak meghúzása és lazítása 30 több időt igényel, mint a közönséges csa­varos kapcsolónál, melynél a csavarorsó egyik végén jobb-, másik végén balirányú menetekkel van ellátva. Azonkívül az át­meneti kapcsolónak ezen ismert foganato-35 sítási alakjánál a csavarorsó nem képez­hető ki oly hosszúságban, hogy a jármű­vek összevonása minden körülmények kö­zött annyira biztosíttassék, hogy az üt­közőfelületek érintkezzenek és az ütköző 40 rugókban bizonyos csekély feszültség idéztessék elő, amint ezt a vasút üzemi szabályzatai megkívánják. Végül az is­mert átmeneti kapcsoló a kapcsolófejen annyiban van kedvezőtlenül elrendezve, hogy használaton kívüli helyzetben, 45 vagyis akkor, amikor lazán lelóg, az ön­működő karomkapesoló számára való ki­váltó emelő útjában van és a vele ellátott járműnek oly járművel való kapcsolásá­nál, mely csupán az önműködő körömkap- 50 csolóval van felszerelve, a két kapcsoló­fejnek szabályszerű egymásba kapcsoló­dását lehetetlenné tenné, ha abban a szervben, mellyel a kapcsolófejnek csap­ján fel van függesztve, nem képeznénk ki 55 kivágást, mely azonban a vele járó anyag­gyöngítés folytán nem volna kívánatos. Mindezeket a hátrányokat a találmány szerinti átmeneti kapcsoló azáltal küszö­böli ki, hogy a kapcsolófejen elrendezett go csavaros kapcsoló a rendes csavarkap­csoló révén ismeretes, jobb- és balirányú menetekkel ellátott orsóval van felsze­relve, melynek forgatásánál két csavar­anya egymáshoz képest ellentétes irány- 65 ban eltolódik és melyek a kapcsolófejjel úgy vannak összekötve, hogy a haszná­laton kívüli helyzetben az önműködő kap­csolónak egyik részét sem zavarja. A mellékelt rajz a találmány tárgyának 70 példaképpeni foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra az átmeneti kapcsoló felül­nézete, használati helyzetben. A A 2. ábra az átmeneti kapcsoló oldal- 75 nézete, mely egyúttal laza állapotban lévő, beakasztott kapcsolót pontvonal­kázva és használaton kívüli helyzetben lévő kapcsolót szakadozott vonalakkal mu­tatja. A 80

Next

/
Thumbnails
Contents