89251. lajstromszámú szabadalom • Építőkő

Megjelent 1930. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89251. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Építőkő. Koppé Róbert Oszkár műépítész Leipzig--Gohlis. A bejelentés napja 1924. évi február hó 23-ika. Ismeretes már üreges falaknak oly mó­don való felépítése, hogy a falban lapo-i san (vízszintesen) és függélyesen (élükre állítva) lerakott építőkövekből álló tégla-5 sorok egymással váltakoznak. A jelen ta­lálmány tárgya olyan egységes építőkő, mely kizárólag szélességének vastagságá­hoz és hosszúságának ezen két kiterje­déséhez viszonyított különleges méretei kö-10 vetkeztében teszi lehetővé, ezen, üregesen való felépítési módszernek olyan házépítése liez való célszerű alkalmazását, ahol üre­ges fal nem használható mindenütt előny-, nyel, amennyiben ugyanis ez az építőkő ,a 15 házépítés különleges követelményeivel, ne­vezetesen a fal alkalmas helyeken való vastagításával, továbbá a sarkokon és a fal­végződéseken, valamint a falnyilások, ajtók, ablakok stb. határolásain az üregek elzá-20 rásával számot vet és pedig mindennemű egyéb alakú építőkövek vagy lemezek se­gítségülvétele nélkül. A találmány értelme­den ezt az eredményt olyan építőkővel ér­jük el, melynek szélessége egyenlő annak 25 két hézagvastagsággal nagyobbított három­szoros vastagságával, hosszúsága pedig vagy tetszőleges vagy egyenlő annak szélességé-' vei vagy annak egy kővastagsággal és egy hézagvastagsággal nagyobbított szélességó-80 vei vagy végül annak két kővastagsággal és két hézagvastagsággal nagyobbított széles7 ségével egyenlő. Ez az építőkő, egységes épí­tőkő módjára, egyéb építőkövek vagy leme­zek segítségül vétele nélkül lehetővé teszi jól 35 összekötött kétrétegű üreges fal felépítését és a falüregnek ott, ahol szükséges, ké­nyelmes és jó kitöltését. Az építőkő fent megadott méretviszonyai lehetővé teszik, egy kőszélességnek megfelelő vastagságú, 40 üreges fal építése esetén, melyben mindig két, egymással szemközt fekvő és függé­lyesen (élükre állítva) lerakott kövekből álló futó téglasor egy vízszintesen (lapo­san) lefektetett kövekből álló átkötő tégla­sorral váltakozik, az említett álló és fekvő 45 téglasorok közt képződő üregnek, egy to­vábbi ilyen egységes kő beillesztésével, tel­jesen való elzárását és így ott, ahol szük­séges, masszív fal építését. A fent említett hosszméretek, melyek önmagukba véve tet- 50 szőlegesek lehetnek, célszerűen lehetővé te­szik az üreges falnak, az említett két álló téglaréteg közt, ugyanilyen egységes építőkő segélyével foganatosított haránt­összeköttetések útján való merevítését is. 55 Erre a célra, tetszőleges távolságokban, vagy egy-egy futó téglával váltakozva, a függélyesen lerakott futó téglasorokba, ha­rántirányban, élükre állított köveket soro­zunk be, melyek az említett párhuzamos 60 futó tégíasorokat egymással összekötik. Ezek a függélyesen (élükre állítva) besoro­zott harántirányú kötőtéglák az egyik esetben, azaz azonos hosszúságú és szé­lességű építőkövek használata esetében két 65 fekvő vízszintes téglasor közt, a máso­dik esetben, azaz egy kővastagsággal és egy hézagvastagsággal nagyobbított kőszé­lességnek megfelelő hosszúságú kövek hasz­nálata esetében, egy fekvő (átkötő) téglasor 70 és két álló helyzetben lerakott futó tégla­sor közt foglalnak helyet. Mindkét esetben azonban ezeknek a harántirányú álló kő­veknek jó kapcsolatát érjük el. A mellékelt rajzon példaképen ilyen új 75 építőkövek és belőlük készült üreges falak vannak távlatilag bemutatva. Az 1. ábra egy azonos hosszúságú és szé­lességű építőkövet mutat, a 2. ábra egy ilyen építőkövekből készült 80

Next

/
Thumbnails
Contents