89242. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vonós és más egyéb hangszerek domború tetőlemezének hanggerendával való megkötésére

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89242. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés vonós és más egyéb hangszerek domború tetőlemezének hanggerendával való megkötésére. Hetesi Ferenc hang-szerkészítő Budapest. A bejelentés napja 1921. évi julius hó 6-ika. A vonós hangszerek, amilyenek első sor­ban a hegedű, azonkívül a brácsa, gory donka, bőgő, stb., tudvalevőleg úgy készül­nek, hogy tetőlemezük kifelé domborodik. 5 A vékony és ezért önmagában véve gyenge tetőlemez ú. i. domborúsága folytán alaki szilárdságot nyer, s csak ennek képes fel­venni azt az igénybevételt, amely a húr­feszültségből a nyereg közvetítésével reá-10 hárul. A vonós és más egyéb hangszerek dom­ború tetejének megkötésére a hanggerenda szolgál. Ez pl. a hegedűre nézve kb. 270 mm hosszú, 5—6 mm vastag és 10—15 15 mm magas pálca, amely belülről nagyjá­ból húrirányban végig egyenletesen hozzá van enyvezve a tetőlemezhez, amiből egyébként azonban szabadon áll ki befelé. A hanggerenda rendszerint a legnehezebb 20 húr alá kerül, s elhelyezkedésével egyút­tal kiegyenlíti a tetőlemez feszültségkü;-' lönbségeit. A hanggerenda arányai és elhelyezkedé­sének szabályai évszázadok óta a legapró-25 lékosabb pontossággal meg vannak hatá­rozva és vonós hangszer nem is volt többé képzelhető a hanggerendaszabályok tökéle­tes betartása nélkül. Jelen találmány eltér ezen dogmától és lényegileg abban áll, 30 hogy a domború tetőlemeznek és a hang­gerendának a teljes illesztősávra kiterjedő közös kötőfelületét folytonossági kihagyá­sokkal megszakítjuk és a mondott két hang­szeralkatrész összeköttetését úgy korlátoz-85 zuk, hogy a közös kötőfelület megszakító­helyein a tetőlemez gerendasávja, vala­mint a hanggerenda tetőéle között hézagot hagyunk. Magát az összekötés műveletét továbbra is a régi módon, vagyis enyve­zéssel végezhetjük. 40 Ez az eljárás a hanggerenda szilárd­sági szerepét érintetlenül hagyja, a tető-1 nek boltozatkötő feszítése változatlanul ugyanúgy megmarad, mint elébb, hiszen a csökkentett kötőfelület szilárdsági szem- 45 pontból még mindig elegendő. Az eljárás azonban avval az előnnyel jár, hogy a vo­nós hangszer hangja erősebbé és egyúttal tisztábbá, egy szóval nemesebbé válik. Ez az előny nyílván abban leli magyarázatát, 50 hogy a resonantia tekintetében rendkívül érzékeny tetőlemez a találmány szerint kellő megkötés mellett aránylag erősen szá­mottevő felületen felszabadul. A kihagyásokról jelen találmány szerint 55 munkalécszerűen kiemelkedő csipkézésselj vagy pedig egyszerűen úgy gondoskodunk, hogy a hanggerendának tetőélét vagy akár a tetőlemez belsejének hanggerendasáv ját vájjuk ki helyenkint. Minthogy keskeny 60 belvilágú hézag is már megteheti a szol­gálatot, a kivájás egyáltalán nem esik az illető hangszeralkatrészek épségének rová­sára. A kihagyások alakjának, nagyságának és 65 elhelyezésének váltogatásával a hang szí­nezetét tetszés szerint befolyásolhatjuk. Az előnyök maximumát akkor érjük el, ha a tetőlemez és a hanggerenda közötti összeh köttetési három összeérő helyi kötőérintkei- 70 zésre, még pedig a hanggerendaél, ill. hanggerendasáv két végpontjára és a köz­bülső nyereghelyre korlátozzuk. Ez a há­rom hely a boltozatszerkezetileg lényeges három főpontra, még pedig a két bolt- 75 vállra és a zárókőre emlékeztet, miért is

Next

/
Thumbnails
Contents