89214. lajstromszámú szabadalom • Lépcsőrostély mozgatható és helytálló rostélylemezcsoportokkal

Megjelent 1930. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIR ÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 89214. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Lépcsősrostély mozgatható és helytálló rostélylemezcsoportokkal. Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkessel-Werke A.-G. Oberhausen. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 25-ike. A találmány mozgatható és helylállőros­télylépcsőcsoportokkal ellátott lépcsős ros­télyokra vonatkozik. Hogy az ilyen lép-, esős rostélyoknál a tűz hátulról való meg-! 5 figyelhetőségének megtartása mellett azt a különösen homoktartalmú tüzelőanyag­nál fellépő veszélyt elkerüljük, hogy a ros­télyfokoknak a tüzelésbe való betolásánál tüzelőanyag jusson hátrafelé a rostélyleme­zeken keresztül a hamutérbe, a találmány értelmében a rostély két különböző fajtájú rostélylépcsőcsoportból van összetéve. A mozgatható lépcsőrostélycsoportok lépcső alakjában vannak kiképezve és lépcsőfo-15 kaiknak függőleges részében fúvókaszerű hasítékokkal vannak ellátva, melyek ele­gendő levegőt bocsátanak át és a tüzelő­anyag átesését meggátolják. A helytálló vagy átcsappanó lépcsőcsoportok viszont 20 úgy, mint a közönséges lépcsős rostélyok-, nál, egyszerű rostélylemezekből állnak. A mellékelt rajz a találmány szerint kiképezett lépcsős rostélynak két fogana­tosítási alakját mutatja. 25 A helytálló (1) keretre a (2) csövek vannak erősítve, melyeken a (3) rostély­testek hátsó végeikkel fel vannak füg-t, gesztve. A rostélytestek a lépcsőzetesen el­rendezett (4) rostélylemezek sorából állnak 30 és közöttük szokásos módon annyi helyet hagyunk, hogy a rostély hátulról megfi­gyelhető és a tűz piszkáló rúd segélyével rendbe hozható legyen. A mozgatható (5) rostélytestek a (8); 35 lengő keretre erősített (7) szemekben ágya­zott (6) csöveken vannak felfüggesztve és zárt lépcső alakjában vannak kiképezve. A lépcsők függőleges (9) részében a fú­vóka alakú (10) hasítékok vannak kiké­pezve, melyek úgy vannak méretezve, hogy to rajtuk elegendő mennyiségű levegő lép­het keresztül, de a rostélytest mozgatásá­nál tüzelőanyag még sem léphet ki. A 2. ábra szerint a rostély a helytálló (1) rostélylemezcsoportokból és a mozgat-i 45 ható (2) rostélylemezcsoportokból van összetéve. Az ábrázolt foganatosítási alak­nál a helytálló rostélylemezcsoportok egy­szerű lépcsős rostélyhoz hasonló kiképzés^ ben vízszintesen fekvő rostélylemezekből 50 állnak, míg a mozgatható rostélylemezcso­portok a zsaluszerűen egymás felett fekvő (3) rostélylemezek által képeztetnek. A (3) rostélylemezek között a levegő bcbocsá­tására szolgáló (4) hasítékok fekszenek és 55 a lemezek hajlásszöge úgy van megvá­lasztva, hogy a mozgatható rostélylemez­csoportok hátramozgásánál a rajtuk fekvő anyag lefelé esik és a mozgatható rostély­lemezcsoportok előremozgásánál lefelé to- 60 vább szállíttatik. A leírt berendezés célja, hogy a homok­tartalmú tüzelőanyagokból a rostélyfelü­letre lerakodó homok eltávolíttassák és a levegő számára való átbocsátó nyílások, 65 szabadon tartassanak, amiáltal a tűz elfoj­tásának veszélye csökkentve van. Szabadalmi igények: 1. Lépcsős rostély mozgatható és helyt­álló rostélylépcsőcsoportokkal, azáltal 70 jellemezve, hogy a mozgatható rostély­lépcsőcsoportok zárt lépcső alakjában vannak kiképezve és függőleges hatá­rolófelületeikben fúvóka alakú hasíté-

Next

/
Thumbnails
Contents