89066. lajstromszámú szabadalom • Berendezés víznéllküli gáztartányoknál a tömítőfolyadéknak a zárótárcsához való hozzávezetésére

Megjelent 1930. évi október hó 249-én. - • • _ HAGYÁS KIRÁLYI J||||gra SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89066. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Berendezés víznélküli gáztartányoknál a tömítőfolyadéknak a zárótárcsához való hozzávezetésére. Maschinenfabrik Aug-sburgr-Nürnberg- A.-G. Nürnberg-. A bejelentés napja 1924. évi január hó7-íke. Németországi elsőbbsége 1923. évi március hó 14-ike. Yíznélküli gáztartányoknál a tartányfal mentén csúszó zárótárcsával, amelyeknél a tartányfal és tárcsa közötti hézagot tömí­tőfolyadék tölti ki, szükséges ennek állandó 5 pótlásáról az összes tömítendő helyekre gondoskodni. E célra egyrészt egy csatorna fut körül a tárcsa kerületén, amelyben bizonyos mennyiségű folyadék összegyűl­het, másrészt pedig a tartányfal állandóan 10 nedvesen tartatik tömítőfolyadékkal. A ta­lálmány tárgya oly berendezés, amely a tömítőfolyadék különösen egyenletes elosz­tását biztosítja az egész tartányfalon. Nem elegendő a folyadékot a szívattyúk-15 kai egyszerűen a tartányfalhoz vezetni és ott felülről lecsurgatni; ekkor ugyanis a folyadékáram a falról annak esetleges egye­netlenségei folytán, pl. a bádogok ütközési helyén könnyen elválhatna a faltól és sza-20 bad eséssel hullna alá, mire újból talál­kozva a fallal szétfecskendeztetnék. Szük­séges tehát, hogy a folyadék már eleve le­hetőleg egyenletesen és a falhoz jól tapadó rétegben osztassék el a falrészeken és gon-25 doskodás történjék arról, hogy annak szét­fecskendeztetése, túl vastag rétegben való ömlesztése vagy megosztott áramokban való ömlése folytán elkerültessék. A találmány szerint ezt azáltal érjük el, hogy közvet-30 lenül a tartány falán kívülről hosszú el­osztó szekrényeket rendezünk el, amelye­ket a szívattyúmű lát el tömítőfolyadékkal és amelyekből ez utóbbi a tartányfalon el­rendezett hosszúra nyúlt, csipkés szélű ré­seken keresztül lép ki és számos vékony 35 áramban folyik le. A mellékelt rajzon a találmány egy ki­viteli alakját ábrázoltuk, még pedig az 1. ábrán két ilyen elosztótartány látható a gáztartány két egymással ütköző oldalán, 40 míg a 2. ábra egy elosztószekrény nagyobb lép­tékű harántmetszetét, a kiömlőrés nézetével tünteti fel. A hosszúra nyúlt (a) és (b) elosztószek- 45 rényeket egy (c) csővezeték köti össze egy­mással; ez utóbbi tekintettel a tömítésre használt kátrány sűrűfolyós állapotára, nagy belső átmérőjű. A kátrányt a szí­vattyúmű a (d) csövön szállítja. A tartány 50 falán az (e) és (f) nyílások vannak elren­dezve, amelyeken át a kátrány beömölhet; a nyílás felső széle a 2. ábra szerint csip­kés, úgy hogy a folyadék számos vékony áramra osztatik szét, amelyek a tartány 55 belső felületén lecsörgedezve azt vékony tömítőfolyadék réteggel vonják be. Ilyen elosztószekrénynek kellő számban való alkalmazásával, valamint a tárcsák elren­dezett gyűjtőcsatornák hatása folytán el- 60 érhetjük így, hogy a tömítőhézag összes részei egyenletesen tömítőfolyadékkal le­gyenek ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents