89061. lajstromszámú szabadalom • Alapzat víznélküli gáztartályokhoz

Megjelent 1930. évi október hó 249-én . - • • _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89061. SZÁM. — Il/e. OSZTÁLY. Alapzat víznélküli gáztartányokhoz. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg- A.-G. Nürnberg. A bejelentés napja 1924. évi január hó 7-ike. Ha gáztartányokat kevéssé hordképes ta­lajon vagy bányavidékeken akarunk fel­állítani, akkor gondoskodni kell arról, hogy esetleg előforduló egyoldalú sülyedések, 5 amelyek az ilyen tartányoknál csak igen kis mértékben engedhetők meg hátrány nélkül, lehetőleg gyorsan és nagyobb munka nélkül, valamint a tartány szilárd­ságának veszélyeztetése nélkül kiküszöböl-10 hetők legyenek. A találmány tárgya berendezés, amely e cél elérését víznélküli gáztartányoknál igen egyszerű módon teszi lehetővé. A ta­lálmány abban áll, hogy a tartányt egy a 15 belső haszonsúlyt felvevő, hordképes, be­tonból vagy effélékből készült lemezzel tá­masztjuk alá, amelynek széle egy ugyan­csak betonból vagy efféléből készült, felső szigetelőréteggel ellátott és a tartány ön-20 súlyát, valamint a szélnyomást felvevő alapgyűrűre van helyezve és oldhatóan le van horgonyozva, olyképen, hogy a le­mez a tartánnyal együtt a gyűrű kerületén elosztott emelőszerkezetek segélyével az 25 esetleges lesülyedés helyein megemelhető és a keletkező köz a sülyedés kiegyenlítése céljából kibetonozható. Az emelőszerkezetek tetszőleges kiképzé­sűek lehetnek. Célszerűen emelőcsavaro-30 kat alkalmazunk, amelyek a hordlemez alatt a tartóköpeny sarokpontjai közelében a merevítőbordákon támadnak és az alap­gyűrű kiugró részein vannak ágyazva. A rajzon a találmány egy kiviteli pél-35 dáját mutatjuk be. Az 1. ábra a tartány alapzatát függélyes metszetben mutatja, míg a 2. ábra a hordlemez alaprajza. E feltüntetés szerint az (1) gáztartány (2) bordákkal merevített (3) beton hord- 40 lemezen van felállítva, amelynek széle az ugyancsak betonból készült, felső (5) szi­getelőréteggel ellátott (4) alapgyűrűn nyug­szik. A (3) lemez (2) merevítőbordáinak a gáztartány sarokpontjainak megfelelő, a 45 (4) alapgyűrűn túlnyúló (6) végei alatt az alapgyűrű előugró (7) lépcsőin (8) emelő­csavarok vannak elrendezve, amelyek se­gélyével a tartány egyoldalúan megemel­hető, úgy hogy a keletkező hézag kibeto- 50 nozható s ily módon a tartány lesülyedése kiküszöbölhető. A (3) lemez a (4) alap­gyűrűben (9) horgonyozó csavarokkal old­hatóan van lehorgonyozva. Szabadalmi igények: 55 1. Alapzat víznélküli gáztartányokhoz, amelyre jellemző, hogy a belső haszon­terhet felvevő hordképes, betonból vagy efféléből készült (3) alaplemezből áll, amely szélével az (1) tartány önsúlyát 60 és a szélnyomást felvevő, felső (5) szi­getelőréteggel ellátott (4) alapgyűrűn oldhatóan lehorgonyozva nyugszik és amelynek kerületén (8) emelőszerkeze­tek vannak elosztva, amelyek a lemez- 65 nek, ill. a tartánynak egyoldalú meg­emelését és az emellett keletkező hézag kibetonozását teszik lehetővé. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés oly szerkezeti megoldása, mely szerint 70 a (3) hordlemezhez való emelőszerke­zetek (8) emelőcsavarok gyanánt van­nak kiképezve.

Next

/
Thumbnails
Contents