89058. lajstromszámú szabadalom • Rostély helytálló rostélylépcsőkkel és ezek között ellentétesen elmozgó szitó rostélyokkal

Megjelent 1930. évi október hó 249-én. - • • _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89058. szám. — n/c. osztály. Rostély helytálló rostélylépcsőkkel és ezek között ellentétesen elmozgó szító rostélyokkal. Vesuvio A.-G. für den Bau von Feuerung-sanlagen München. A bejelentés napja 1923. évi május hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1922. évi május hó 19-ike. Mindennnemű szilárd tüzelőanyagok tö­kéletes elégetését tapasztalat szerint leg­jobban akkor érjük el, ha a tüzelőanyag magas rétegben fekszik a rostélyon, mint-5 hogy ilyenkor lépnek fel a légfelhevítés, a tüzelőanyag elgázosítása ós ezen gázok el­égetése tekintetében a legkedvezőbb viszo­nyok. Ezen viszonyok állandóvá tételére azonban szükséges, hogy a tüzelőanyagtö-10 meget állandóan átforgassuk és az egyes részeket folytonosan elkeverjük, illetőleg hengergessük. Az eddig ismeretes mozga­tott rostélyok nem teszik lehetővé a kellő mérvű átforgatást és elkeverést. Ezen is-15 mert berendezések célja első sorban, hogy a tüzelőanyagot a rostély hosszában előre mozgassák, mikor is a tüzelőanyag csak igen elégtelen mértékben forgattatik át. A találmány tárgya oly rostély, mely első 20 sorban a tüzelőanyagrészecskék átforgatá­sát és elkeverését idézi elő, míg maga az anyag tovamozgatása másodsorban követ­kezik be és szabályozható mellékjelenség gyanánt szerepel. A rostély helytálló ros-25 télylépcsőkből és ezek között ellentétesen elmozgó szitó rostélyokból áll, melyek mind a tüzelőtér felé emelkedően vannak elrendezve. A szító rostélyok útja emellett úgy van meghatározva, hogy időszakon-30 ként két szomszédos szító rostély a közöt­tük lévő helytálló lépcsővel egy síkban fekszik, úgy hogy ezen lépcső előtt arány­lag igen mély sülyesztő tér keletkezik. A mellékelt rajzon a rostély különféle 35 példakép vett foganatosítási alakjai van­nak feltüntetve. Az 1. ábra oly rostély metszete, melynél a helytálló (a) rostélylépcsők hátulról előre emelkedően vannak a tüzelő tér felé elhe­lyezve és összeségükben úgy vannak el- 40 rendezve, hogy a mellső éleken át fekte­tett sík a rostély kezdetétől ennek vége felé lejtősen sülyed. Az egyes helytálló (a) rostélylépcsők között ismeretes módon du­gattyúszerű (b) és (c) szító rostélyok fog- 45 lalnak helyet, melyek két sorban úgy van­nak (d) és (e) tartókra erősítve, hogy ezek által a helytálló lépcsők között ellentétes irányban ide-oda mozgathatók. Az elren­dezés olyan, hogy ezen önmagában ismere- 50 tes ellentétes mozgás pontosan két szom­szédos helytálló lépcső mellső élei között megy végbe, úgy hogy időnként két szom­szédos szító rostély a közöttük fekvő helyt­álló lépcső homlokfalával egy síkban fek- 55 szik. Ezzel a következőt érjük el: a szító rostélyok emelkedő mozgása a rajtuk és előttük fekvő tüzelőanyagot megemeli. A tüzelőanyagrészek ezen megemelésénél és rákövetkező előrevitelénél a felettük és 60 alattuk fekvő szomszédos részekkel való súrlódás következtében is az egyes tüzelő­anyagrészek átforgattatnak, illetőleg át­hengereltetnek, mikor is ezek a részek a legalsó rétegtől lépésszerűen átvándorol- 65 nak a középső rétegbe és azután a tömeg felső rétegébe. Ezen az egyik rétegből a másikba való áttolódást különösen a tü­zelőanyagnak időnkint a háromszoros ma­gasságra növekedő (a) lépcsők előtt idősza- 70 konkint keletkező nagy sülyesztő terek se­gítik elő. A rézsútosan emelkedő szító ros­télyok emelő és előretoló hatása olyan nagy, hogy a rostély a tüzelőanyag mine­műségéhez képest az 1. és 2. ábrán látható 75 lépcsőszerű helyzetből a 3. ábrán látható

Next

/
Thumbnails
Contents