89049. lajstromszámú szabadalom • Javítások felvonók és hasonlók be és kirakodó szerkezetén

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. - • • _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89049. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Javítások felvonók és hasonlók be- és kirakodó szerkezetén. Mc. Kenzie Holland & Westinghouse Power Signal Co. Limited London és Castleman Frank Masters mérnök Woodlands, Treeton, Rotherham (Angolország). A bejelentés napja 1922. évi január hó 21-ike. Angolországi elsőbbsége 1919. évi március hó 17-ike. Jelen találmány felvonók és hasonlók be- és kirakodó szerkezetére vonatkozik és különösen, habár nem kizárólagosan szén- és más bányákban alkalmazott olyan 5 aknafelvonókra, melyek egy vagy több fedélzettel ellátott felvonó-ketrecet és a telt és üres kádaknak vagy görgőkocsik­nak a felvonóketrecből való ki- és beraká­sára szolgáló szerkezetet tartalmaznak. 10 A találmány célj 9. cl kádakat vagy görgőkocsikat a felvonóketrecbe be- vagy kirakószerkezet oly megjavítása, mely által a berendezés teljesítőképesebbé, a kívánalmaknak megfelelően — kisebb 15 vagy nagyobb mértékben — automatikus működésűvé és az eddiginél nagyobb munkabiztonságot nyújtóvá válik. A találmány egy vagy több erőhajtású taszítókos alkalmazását tervezi az üres 20 csilléknek a fel vonóketrecre való tolá­sára, ha utóbbi kellő helyzetében van, ez­által a megtelt csilléket a ketreeből egy csilleemelőre, pályára vagy más szerke­zetre tolván, mely azok felvételére van 25 rendelve. A találmány főjellemvonása, hogy a géphajtású taszítókosok szabályozó szer­kezete úgy rendeztetik el, hogy elektro­mos kapcsolatban legyen a felvonóketre-30 cet ki- és berakodó helyzetében biztosító szerkezettel, miáltal a rakodás teljes biz­tonsággal és felesleges késedelem nélkül végezhető A találmányt továbbá azon elrendezé-85 sek jellemzik, melyek által a tolókosok — miután az üres kádak a felvonóketrecbe helyeztettek — kezdeti helyzetükbe vissza­térnek, valamint egy elektromos áram­körökből álló általános biztosító- és jelző­rendszer, mely az elrendezés bármely ré- 40 szének helytelen működése ellenében tel­jes biztonságot nyújt. A csatolt rajzokon a találmánynak szén­bányákban használt aknaf elvonókra vagy hasonlókra vonatkozó kiviteli alakja váz- 45 latosan van feltüntetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező aknafelvonó oldalnézetét tünteti fel, vala­mint az aknanyílás szerkezetének elrende­zését, a felvonóketrec kirakodásra kész 50 helyzetében. A 2. ábrán látható kapcsolási vázlat, az 1. ábra szerinti elrendezésnél alkalmazott elektromos kapcsolásokat és biztosító áramköröket tünteti fel. A 55 3. ábra egyszerűsített formája ezen áramköröknek, melyekre a leírás folya­mán hivatkozni fogunk. Hivatkozva most már az 1. ábrára (1)­gyel jelezzük a kétfedelű típushoz tar- 60 tozó felvonóketrecet. A felvonóketree egyik oldalán (2) a telt-kád felvonót, a másik oldalon pedig (3) az üres-kád fel­vonót jelzi. Az (1) felvonóketrec (4) és (5) felső és alsó fedeleinek mindegyike három 65 (6) kádat vagy görgőkocsit tartalmaz, melyek az (1) felvonóketrec által emeltet­tek az aknanyíláshoz, mely ketrecet egy közönséges felvonó szerkezet hoz műkö­désbe. Hogy a felvonóketrec a feltünte- 70 tett helyzetben biztosíttassák, bizonyos számú (7) tartótusskóról gondoskodunk,

Next

/
Thumbnails
Contents