89014. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés harmonikus villamos rezgések keltésére, valamint azoknak választás szerint való átvitelére

Megjelent 193Q. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89014. SZÁM. — Yll/ j. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés harmonikus villamos rezgések keltésére, valamint azoknak választás szerint való átvitelére. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1920. évi február hó 24-ike. Elsőbbsége 1916. évi december hó 29 ike. A találmány tárgya eljárás, valamint berendezés harmonikus villamos rezgések keltésére és azoknak választás szerint való átvitelére. 5 Ismeretes, hogy bizonyos villamos ki­sülési készülékek, ha azok kivezető áram­körét a bevezető áramkörrel kapcsoljuk, akképen működnek, hogy nagyfrekven­ciájú rezgések vagy hullámok keletkeznek. 10 Erre a célra különösen azon kisülési készü­lékek alkalmasak, melyeknél hevített ka­toda van elrendezve, mimellett a katoda és az anoda között ionizált folyam megy át, amelyre közbenső vagy vezérlő elek-15 troda hat. A találmány tárgyának jellemző saját­sága szerint adott alapirekvenciájú har­monikus villamos rezgések keltése céljá­ból a hőionos villamos kisülési készüléket 20 túlterheljük, úgy hogy torzított hullám­alakú rezgések keletkeznek. A találmány tárgyának további jel­lemző sajátsága azon eljárásban áll, amelynek segélyével az előbb említett mó-25 don keletkező torzított hullámalakban levő harmonikus rezgések választás sze­rint különválaszthatók és átvihetők. A találmány tárgyának ezen jellemző sajátságai szerint az elektronokat kisu-80 gárzó katodát telítési pontjánál vagy afölött tartjuk üzemben és az ily módon keletkező elektronfolyam számára perio­dikusan változó impedancia van elren­dezve. Az átvivő áraimkörben ekkor kelet-35 kező rezgéseknek torzított hullámalakja van. Az átvivő áramkörben emellett olyan segédeszközök vannak elrendezve, ame­lyek az alapfrekvencia bizonyos harmoni­kusainak választás szerint való átvitelére szolgálnak. 40 A találmány tárgyának további jel­lemző sajátsága azon berendezés, amely­nél a torzított hullámok a hőionos kisülési készülék túlterhelése folytán keletkeznek. Az ezen torzított hullámban levő liarmoni- 45 kusokat választás szerint különválasztjuk, mire a különválasztott harmonikus rezgé­sek erősítő készülék behatása alá kerül­nek, amely azokat erősíti. Hasonlóképen jellemző sajátsága a talál- 50 mány tárgyának, hogy az egymástól elkü­lönített és erősített harmonikus rezgése­ket tisztítás céljából szűrőközegen vezet­jük keresztül. Végül jellemző sajátsága a találmány 55 tárgyának, hogy a torzított hullámok kel­tésére szolgáló készülék kivezető áram­köre több hangolt hurok áramkört tartal­maz, amelyek bizonyos harmonikus rezgé­seket elrekesztenek és más rezgések kizá- 60 rásával kiválasztanak. Ezek a hurokáram­körök a találmány értelmében a rezgések erősítése végett erősítőkészülékeket és tisz­títás céljából villamos szűrőt tartalmaz­nak. 65 A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyát tevő eljárás foganatosítására szol­gáló berendezés néhány kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra audionszerkezetű rezgéskeltő 70 készülékkel felszerelt berendezés, amely­nél a torzított hullámalakú rezgések a rezgéskeltő túlterhelése folytán keletkez­nek. A 2. ábrában ábrázolt kiviteli alaknál kii ih lön forrás szolgáltatja a rezgéseket, a

Next

/
Thumbnails
Contents