89001. lajstromszámú szabadalom • Verőmalom szén és hasonló anyagok részére

Megjelent 193Q. évi október hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 89001. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. J 0C > Verőmalom szén és hasonló anyagok részére. Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkesselwerke A.-G. Oberhausen. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 13-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi augusztus hó 14-ike. S zénpor tü zelés ekben rendszerint silány minőségű tüzelőanyagát, mint széndarát, finom szénport stb. tüzelnek el, melyeket rostélyokon egyáltalában nem lelhet el-5 égetni. Ez w. anyag azonban nagy százalék­arányban tartalmaz a tüzelésben közvet­lenül elégethető port, továbbá előaprított anyagot, úgy hogy csak viszonylag kis 10 őrlési, illetve centrifugálási munka szük­séges ahhoz., hogy az any agot szénpor tü­zelésben való elégetésre alkalmassá te­gyük. A találmány célja abban áll, hogy az eltüzelésre kész port, valamint a csak-15 nem kész port a verőművek hatása alól lehetőleg gyorsan elvonjuk, oly célból, hogy felesleges munka kifejtését eikerül­' jük. Ezen célból a találmány ér,telimében ütő vagy kalapáló malom alakjában ki" 2Q képezett el öv erőm ű r endszeír t alkalma-i zunk, melynél a verőkarak között szabad tér van, amelyen az eltüzelésre kész por, valamint az elegendő mértékben előaprí­tott anyag akadálytalanul átmfeihet anéli-25 kül, hogy azt a verőmű magáival vinné. Ez az elegendő mértékben előaprított iinyag ezután magában véve isimért szer­kezetű röpítőmalomba kerül, ahol az egyes verőműveket egymástól elválasztó 80 tárcsáik ismert kiképzései folytén a röpítő­malomuniak legkedvezőbben ható helyéhez vezettetik, ahol az előaprított anyag porrá alakitta tik át. A malominak ezen saijátos Kiképzése folytán az erőfogyasztás lénye-85 gesen csökken. A mellékelt rajzon a találmány értel­mében kiképezett verőmalomnak két fo­ganatosítási alakját tüntettük fel. Az 1. ábra a malom egyik fogana)tosítási alakjának függőleges keresztmetszete, a 40 2. ábra a malom máslik fogamatosítási alakjának függőleges metszete. A 3. ábra egy részletet nagyobb léptékű metszetben szemléltet. Az (1) tok (2) fedelében kiképezett (3) 45 nyílások szekunder levegőnek bevezeté­séire szolgálnak, míg a fedél (4) nyílásán a verőrendszer (7) tengelye halad át. A toknak baloldali oldalfalában az (5) nyí­lás van kiképezve, melyen át az adagoló- 50 szerkezettől jövő szén a verőműhöz halad, míg a verőmű (7) tengelye a tokot a (6) nyíláson át hagyja el. A tok szűkített ré­széiben négy (8) szöigkeresztmetszetű gyűrű van elrendezve, melyek között a 55 (9) veirőkarok mozognak. Ezen karok a (10) csapok útján a (7) tengelyre erősített (11) agyakban vannak ágyaava. A (9) veirőkarok között nagy átbocsátó hézag mlarad meg, úgy hogy a verőműbe jutó, 60 • elegendő és csaknem elegendő mértékben aprított anyagot a levegő akadálytalanul tolvább szállíthatja anélkül, hogy az anyag a (9) verőkarokkal érintkezésbe jutna. 65 A jobboldalt legszélső (8) gyűrű a na­gyobb méretű, szintén szögkeresztmetszetű (14) gyűrűvel érintkezik, mely a szénpor kibocsátására szolgáló (15) nyílással van ellátva. Az ezen gyűrű által képezett tér- 70 ben a (16, 16') kettős agyra két i(17, 17') tárcsa van erősítve. Az agyak a (7) tenge­lyen szilárdan vannak megerősítve. A (17, 17') tárcsák a (18) furatokkal vannak ellátva (3. ábra), melyek az egymással 75 szemben fekvő (19) mélyedésekben vég-

Next

/
Thumbnails
Contents