88995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés cinkfehér előállítására

Megjelent 277 !>.'>(). évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88995. SZÁM. — IY/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés cinkfehér előállítására. Beringrer Cornelius Raymond igrazg-ató Budapest. A bejelentés napja 1924. évi május hó 19-ike. A cinkfehér szokásos előállításánál a kiindulási anyag gyanánt szolgáló cink­tartalmú fémet vagy fémötvözetet kívül­ről való hevítés által megömlesztve fel-5 forralják és a retortából távozó cink­gőzöket cinkoxiddá égetik el. Ezen eljá­rás foganatosításához költséges, bonyo­lult telepre van szükség, mely körülmé­nyes kezelést igényel és aránylag gyak-10 ran szorul javításra. Ezenkívül az eljá­rás maga sem gazdaságos, miután a fémfürdőnek a forrási állapotban való megtartása nagy mennyiségű hőt igé­nyel, meily csak kis mérvben van ki-15 használva. További hátrány, hogy a szo­kásos eljárás még igen gondos foganato­sítása esetén is könnyen eredményez si­lányabb minőségű, szürke terméket, mi­után a cinkgőzök a cinkfürdő forrása al-20 kalmával ennek fertőzményeit, pil. az ól­mot, a fémfürdő heves buborékolása kö­vetkeztében magukkal ragadják, úgy hogy azok a cinkfüstbe is átmennek. Ismeretes továbbá oly eljárás cink-25 fehér előállítására, melynél a cinlk el­égésénél fejlődő realkcióhőt azáltal hasz­nosítják, hogy a cinkfürdő felületére vagy felülete alá levegőt fúvatnak, mi­. által a reakcióhőt magában a cinkfür-80 dőben fejlesztik. Ezen a pl. a vasiparban szokásos converter-eljárás szerint dol­gozó eljárásnál szintén nem kerülhető el, hogy a cin/kfürdő teljes egészében heves buborékolás közben forrásba ne jusson, 85 ágy, hogy a cinkfürdő esetleges fertőz­ményei ezen esetben is az előállítandó cinkfehérbe ragadtatnak. Ezen okból ez utóbbi eljárás, ámbár a hőszükiséglet szempontjából gazdaságosnak látszik, 40 gyakorlati értékkel nem bír, mert kifo­gástalan fehérségű cinkfestékárút csakis tiszta, fémcinkből képes szolgáltatni, a már önmagában is rendkívül értékes fémcink feldolgozása cinkfehérré azon­ban természetesen nem gazdaságos. 45 A találmány értelmében kifogástalan fehérségű cinkfehéret azáltal állíthatunk elő gazdaságos, tehát gyakorlatilag is ér­tékesíthető módon még cinkben arány­lag szegény kiindulási anyagokból is, 50 hogy egy külső fűtés által csakis felül­ről való hőbevezetés által, tehát fenék­fűtés nélkül fűtött cinkfürdő felett lég­áramot vezetünk tova ós az emellett a cinkgőzök elégése folytán a cinkfürdő 55 felett fejlesztett reakcióhő, valamint a cinkfürdőre ugyancsak kizárólag felülről beható külső hő által a cink folytonos felületi utánpárolgását idézzük elő. Mi­után ezen eljárásnál a cinkfürdő felett 60 tovaáramló levegő a nagyobb fajsúlyú cinkgőzök felett rétegeződik, miután to­vábbá a cinkfürdő felületéről állandóan szállnak fel cinkgőzök, a találmány sze­rinti eljárásnál a cinkfürdő felett állán- 65 dóan helyet foglal egy cinkgőzökből álló, többé-kevésbbé vastag réteg, mely felül­ről folytonosan cinkoxyddá ég el és alul­ról, a cinkfürdő felületéről folytonosan kiegészül. Ezen okból és mert a külső 70 hőbevezetést a fürdőbe szintén kizárólag csak felülről eszközöljük, a cinkgőzök képződése a cinkfürdő forrása nélkül csak felületi elpárolgás által megy végbe, úgy, hogy a találmány értelmében pl. 75 oly cinkötvözetek is, melyek cinktartálma csak kb. 60%, kifogástalan fehérségű cinkfestékké dolgozhatók fél, mimellett a reakció hő hasznosítása által a gyakor­latban szokásos eljárásokhoz viszonyítva, 80

Next

/
Thumbnails
Contents