88982. lajstromszámú szabadalom • Készülék filmszalagoknak ellenőrzés céljából való megfigyelésére

Megjelent 250 !>.'>(). évi október hó 1-én . ffAGYAR ORÁLYIf^||j|||||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88982. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Készülék filmszalagoknak ellenőrzés céljából való megfigyelésére. Apparatebau Freiburg G. m. b. H. Freiburg-. A bejelentés napja 1924. évi junius hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi márcins hó 14-ike. A kinematografiai berendezéseknél ed­digelé igen érezhető hátrány volt az, hogy a filmet az ellenőrzés céljából vetíteni kel­lett. 5 E hátrányt kiküszöböli a találmány szerinti készülék, mely lehetővé teszi a filmszalagnak az ellenőrzés céljából való közvetlen megfigyelését anélkül, hogy a vászonra való vetítés szükséges volna. 10 E célból az alábbiakban közelebbről leírt készüléket vízszintes átgombolyító készü­lék két korongja közé, az asztallapra he­lyezzük. Ha már most a filmet behelyez zük és a szokásos módon az egyik korong-15 ról a másikra átgombolyítjuk, úgy a találmány szerinti készülék hasítéknyílá­sában világos álló helyzetű filmkép ked­vező nagyításban jelenik meg. Ily módon a munkaasztalnál ülve, az átgombolyító 20 készülék sebessége szerint gyors vagy lassú ellenőrzéssel figyelhetjük meg a film ábrázolta cselekményt, A rendezőnek nemcsak az áll módjában, hogy a filmet abban az irányban ellen' 25 őrizze, vájjon a jelenetek helyes sorrend­ben követik-e egymást, a címek helyesen vannak-e beragasztva, avagy a képvonás valahol nem ugrik-e, hanem a rendező azonnal és közvetlenül a helyszínén foga-80 natosíthatja az előtte kívánatosnak mu­tatkozó rövidítéseket, az összeállításokban való változtatásokat stb. A rendezőnek erre a célra még csak valamely alkalmas eszközt, pl. fémlemez-35 két, amelyen a réteget a ragasztás előtt lekaparja, valamint ragasztósajtót kell a készüléken vagy annak szomszédságában alkalmaznia. Az ekként kikészített vagy megfordított film azután nyomban ismét behelyezhető és annak átgombolyítása 40 folytatható mindaddig, míg olyan újabb filmrész nem következik, amelyen valamit meg kell változtatni. A találmány szerinti készülék azonban nemcsak a rendező, vagy a íilmgyáros, 45 hanem a filmkölcsönző és a mozgóképszin; háztulajdonos részére is előnyös, miután lehetővé teszi azt, hogy a film a l elküldés vagy az első bemutatás, illetve a vissza­adás előtt egyszerű módon és a vászonra 50 való vetítés nélkül lehessen ellenőrizni. A találmány tárgya az egyéb célokra ismeretes „élőkerék"-hez hasonló berende­zésű, melynek alapelve tudvalevőleg ab­ban van, hogy folytonos mozgásban lévő 55 képsorozat a szem előtt elhaladó hasítéko­kon át szemlélhető. A találmány tárgyánál maga az átgom­bol yódó film szolgál a filmszalag lyuka­zásával való kapcsolódásra szánt, fogak- 60 ka) ellátót/, dob (filmdob) hajtószerve gya­nánt, mely dob segélyével alkalmas fogas­kerék, illetve csigakerék áttétel útján a nézőnyílás előtt elrendezett hasítékos ellenzőt gyors forgásba hozzuk. A talál- 65 mány tárgyának további kiképzése szerint a fénynyílás és a filmszalag mögött ferde tükröt vagy prizmát rendezünk el, mely­nek révén a vízszintes átgombolyító készü­léknél a vertikális helyzetben levő film- 70 kép 90°-al megfordul s így már most füg­gélyesen áll. A tükör vagy prizma felett elrendezett nagy lencse lehetővé teszi azt, hogy a képet egyidejűleg mindkét sze­münkkel szemlélhessük, amikor is a szem 75 nem fárad ki oly könnyen, mintha kis szemlencsén kellene átnéznünk. A mellékelt rajzokon a találmány sze-

Next

/
Thumbnails
Contents