88952. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő töltény főleg tűzoltókészülékekhez

Megjelent lt> 30. évi október hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88953. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Gázfejlesztő töltény főleg tűzoltókészülékekhez. Minimax Export Compag-nie N. Y. Amsterdam. A bejelentés napja 1923. évi december hó 12 ike. A találmány tárgya loleg tűzoltókészü­lékekhez való, az oltó- vagy egyéb folya­déktól függetlenül működő gázfejlesztő töltény, melyben a gázíejlesztésre szol-5 gáló anyagok, — mik közül az egyik pl. már térmegtakarítási szempontból is cél­szerűen száraz állapotban van, — köz­pontosán vannak elrendezve. A töltény akként van berendezve, hogy a sav vagy 0 efféle felvételére szolgáló tartány bizto­• san nyittatik és el tömődé se megakadá­lyoztatik. Azonfelül cserebomlási termé­keknek vagy szabad savnak, avagy effé­léknek kilökése lehetetlen és a töltény 5 mentes a robbanás veszélyétől. Minthogy a gázfejlesztésre szolgáló anyagok, elté­rőiig az ismert töltényektől, nem teljes mennyiségükben egyszerre, hanem foko­zatosan fejtik ki hatásukat, ennélfogva a 0 gázfejlődés is a szükséghez mérten foko­zatosan megy végbe, a töltény pedig, mely maga is aránylag nagy légtérrel bír, oly tűzoltó készülékekben is alkal­mazható, melyeknek valamely okból nin-5 csen légterük, vagyis az ismert tölté­nyek alkalmazása esetén a robbanás ve­szélyének volnának kitéve. A savtartány nyitása, amennyiben az lényegében hengeres, ékhatéson alapuló 0 zúzó segélyével történik, melyet ütőszeg­gel vagy hasonlóval működtetünk és pe­dig célszerűen a savtartány és az ütő­szeg között elrendezett oly test közbeikta­tása révén, mely anélkül, hogy elpusz-5 tulna, alakját megváltoztathatja, az ütő­szeghez való tömszelence alkalmazását feleslegessé teszi és egyúttal a töltény elzárószervéül is szolgál. Ily közbenső test megtartása mellett a hengeres alak­tól eltérő alakú savtartányok is nyitha- 40 tók az ütőszeggel. A tölténynek magában való eltömődé­sét hatásosan azáltal akadályozzuk meg, hogy a savtartány körül egy védőkö­penyt és ezt némi távolságban körül- 45 vevő drótfonatköpenyt rendezünk el, il­letve, hogy szemcsés alkálikarbonátot vagy bikarbonátot, vagy pedig alkáliák­nak sejtkovával, quarccal, samottal vagy effélével való keverékét alkalmazzuk. 50 Cserebomlási termékeknek vagy szabad savnak kilökését egy savfogó, illetve gáz­tisztító vagy gázszűrő akadályozza meg. Ez egy szemcsés alkálikarbonát vagy bikarbonát- (vagy más megfelelő anyag- 55 ból valló) rétegből és alkalmas kémiai anyagokból, pl. alkálikarbonátból vagy bikarbonátból készült, gázsziták között elrendezett és szabályozott gázátáramlás elérésére szolgáló áttörésekkel ellátott 60 tárcsákból (tablettákból) vagy effélékből áll. Robbanás veszélye magánál a töltény­nél nem forog fenn. Egyrészt azért, mert. miként fentebb említettük, a gázfejlesz 65 tésre szolgáló anyagok csak fokozatosan egymás után fejtik ki hatásukat, más­részt pedig azért, mert a töltény egy szétszakítható fémfüsttel vagy effélével van ellátva. Ha a töltényt eldobjuk, vagy 70 pedig akár szándékosari, akár akaratia nu'l lökés, ütés vagy leejtés révén, pl. egy postacsomagban működésbe hozzuk, akkor külsőleg semmi sem történik, a töltény csak lassan fejleszt gázt, mely a 75 fémfüstöt elszakítja, tavat azonban nem enged távozni, mivel ez a kibocsátó nyí-

Next

/
Thumbnails
Contents