88922. lajstromszámú szabadalom • Eljárs robbantó anyagok előállítására

Megjelent 1 í)3<>. évi október hó 1-én. MAGYAR Tv IRÁLYT ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88922. SZÁM. — XlX/g. OSZTÁLY. Eljárás robbantó anyagok előállítására. Nobel's Explosives Co. Ltd. Stevenston Ayrshire (Sbótország). A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 7-ike. Angolországi elsőbbsége 1923. évi augusztus hó 10-ike. Jelen találmány gelatinizált nitrogly­cerin-nitrocellulóza tartalmú robbantó anyagok gyártására vonatkozik és pedig az ú. n. nem oldó módszer szerint, vagyis 5 amelynél a gelatinizálást meleg és nyo­más által hozzák létre illó oldószerek alkalmazása nélkül. A robbantó anyagoknak ily módon való gyártásánál eddigelé veszélyes és költsé-10 ges művelet volt zsinóralakú ballistikusan hatásos robbantóanyagokat előállítani, amelynek átmérője 1.3 mm-nél kisebb volt, ha a nitroglycerintartalom aránylag alacsony volt, t. i. nem több, mint kb. 40 15 százalék. A közönséges nitrocellulóza fel­használásával készített kolloid a gyakor­latban nem volt feldolgozható biztonsá­gos üzemhőmérsékleteknél, vagyis 80° C-t meg nem haladó hőmérsékleteknél, 20 amennyiben biztonságos üzemnyomások­nál nem volt vékony zsinórokká sajtol­ható. A jelen találmány főcélja a fenti hát­rányoktól mentes gyártási módszert léte-25 síteni. Mi ezen célból kutatásokat és vizsgála­tokat eszközöltünk és azt találtuk, hogy oly nitrocellulóza, melyet magas t. i. 100° C-t meghaladó hőmérséklet mellett víz 80 behatásának tettünk ki, esetleg savak, alkáliák, vagy sók hozzáadásával, nitro­glycerintartalmú robbantóanyagok gyár­tásában a nem oldó módszer szerint, oly kolloid előállítására használható fel, mely 35 sokkal jobban kezelhető a meleg és nyo­más behatása alatt, mint a közönséges nitrocellulóza. A nitrocellulóza, mely ezen eljárásnál felhasználható, a cellulóza nitrálása által bármely eddig ismert mó­don, pl. a helyettesítési módszer szerint, 40 vagy pedig centrifugákban való nitrá­lással állítható elő. Az előállított kolloid oly természetű, hogy bármely kívánt alakba könnyen alakítható, vagy sajtolható, pl. 0.25 mm. 45 átmérőjű szálakká sajtolható illó oldó­szerek felhasználása nélkül, még akkor is, ha a robbantóanyag nitroglycerintar­talma nem több, mint 40%. Kísérleteink folyamán továbbá azt ta- 50 láltuk, hogy a fent jelzett módon kezelt nitrocellulóza felhasználásánál a nitro­glycerin tartalom százalékos mennyisége a robbantó szerben, pl. lőporban teteme­sen csökkenthető és pedig kb. 25%-ig és 55 ennek dacára oly kolloidot kapunk, mely gyakorlati üzem-hőmérsékleteknél és üzemnyomásoknál bármely kívánt alakba könnyen sajtolható, miáltal a robbantó anyagok előállítása tetemesen megköny- 60 nyíttetik, különösen olyanoké, amelyek lőfegyverekben csekély korroziót okoznak. Mi továbbá azt találtuk, hogy a nem oldódó robbantóanyagok előállításánál a jelen találmány szerint kezelt nitrocellu- 65-lóza felhasználása által képesek vagyunk az anyagnak finom szitákon való feldol­gozása által új robbantó anyagot előállí­tani, mely idegen tisztátalanságoktól mentes. Az eddigelé rendesen használt 70 nitrocellulózával ezen nyújtási folyamat nem volt alkalmazható. Mi továbbá azt találtuk, hogy a fent jelzett módon kezelt nitrocellulóza fel­használása által nem oldódó tipusú nitro- 75 glycerin tartalmú robbantó anyagok

Next

/
Thumbnails
Contents