88921. lajstromszámú szabadalom • Öntőberendezés fémtárgyak öntésére, az előállítandó öntvényhez közvetlenül csatlakozó szűrővel

Megjelent 1 !>.'>(). évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JffiSgKL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88921. SZÁM. — XVI/G. OSZTÁLY. Öntőberendezés fémtárgyak öntésére, az előállítandó öntvényhez közvetlenül csatlakozó szűrővel. Nutareili Giulio öntőmester Turiii. A bejelentés napja 1924. évi julius hó 18-ika. Olaszországi elsőbbsége 1923. évi julins hó 19-ike. A jelen találmány öntőberendezésre vo­natkozik, melyet az jellemez, hogy a tulaj­donképeni öntőforma és beöntőcsatorna közé szűrő van iktatva, mely az előállí-5 tandó öntvény egyik falához közvetlenül csatlakozó válaszfalból áll, mely utóbbi annyi apró lyukkal van ellátva, hogy ezek kis (általában 2—3 mm-nél nem nagyobb) átmérője dacára, a szűrőnek a folyékony 10 fém keresztülbocsátására szolgáló össze­áteresztőkeresztmetszete nagyobb, mint a beöntőcsatorna keresztmetszete. Ezen elrendezéssel azt az előnyt érjük el, hogy a folyékony fém melege egyenle-15 tesen oszlik el az egész öntési hosszúságon úgy, hogy a beöntőnyílások és massiv önt­vényrészek közt repedések elkerültetnek és azonkívül a hólyagképződés és a töké­letlen öntés következtében előforduló 20 hibás öntvények száma tetemesen csökken, mert a szűrő a beöntőnyíláson keresztül a folyékony fémmel együtt befolyó salakot visszatartja és így szabad gázfejlődést en­ged meg a fémnek a formába való beöm-25 lése előtt. A tapasztalat bizonyítja, hogy míg az öntődékben eddig rendszerint al­kalmazott öntőeljárásoknál, ill. berende­zéseknél, a salak százalékos mennyisége igen nagy és komplikáltabb öntöttvas-80 részeknél, főleg robbanómotorokhoz való hengereknél, 40, sőt néha 60%-ot is elér­het, addig a jelen berendezésnél a salak­nak ez a százalékos mennyisége, még ne­hezebb öntvényeknél sem haladja meg az 85 5%-ot. Ezen öntőberendezés használatával, te­hát főleg vasöntésnél, azt a nagy előnyt érjük el, hogy, komplikált öntvények ké­szítésére, igen silány anyagot is használ­hatunk, míg egyébkor tudvalevőleg rend- 40-szerint elsőrendű anyagra van szükség erre a célra. A szűrő rendszerint átlyukasztott fe­nekű teknő alakjával bír és valamely al­kalmas kötőanyaggal, pl. lenolajjal, 45 kaseinnel stb. kevert homokból vagy for­maanyagból vagy samottból van készítve. Különleges esetekben célszerű a szűrőt, a teknőalak helyett, egyszerű szűrőlap gyanánt kiképezni, melyet az öntőforma 50' és egy efelett lévő mélyedés közt rende­zünk elé és egy beöntőnyílásból táplált csatorna útján látunk el folyékony fém­mel. A szűrő az előállítandó öntvény felett, 55 alatt vagy tőle oldalt lehet elrendezve és a mindenkori követelményeknek megfele­lően, vízszintes, függélyes vagy ferde el­rendezésű lehet a szerint, amint azt főleg a táplálóosatornák elrendezése esetről- 50 esetre megköveteli, ami a jelen berende­zésnél mindenesetre könnyebben végez­hető, mint eddig. Az öntvények nagysága és komplikált­sága szerint az öntőformaszekrényekben, 65 mindegyik öntvényhez, egy külön szűrő rendezhető el vagy pedig egyetlen szűrő szolgálhat több öntvény számára vagy megfordítva; egyetlen öntvény több szű­rővel is táplálható. 70-Minden esetben a holtfej, mely a be­öntőcsatornának megfelel, ahelyett, hogy közvetlenül az öntvényhez csatlakozzék, a szűrőlyukaknak megfelelő számos tű közvetítésével függ össze azzal, ami a le- 75-választást és az öntvény megtisztogatását,

Next

/
Thumbnails
Contents