88919. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szivargépek göngyölítő hengerfészkébe levezetendő fedőlapoknak ragasztó anyaggal való ellátására a rgasztóanyagot felvivő henger segítségével

Megjelent 1930. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI RTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88919. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Berendezés szivargépek gyöngyölítő hengerfészkébe bevezetendő fedőlapoknak ragasztó anyaggal való ellátására a ragasztóanyagot felvivő henger segítségével. 1. C. Miiller, Fritz & Co. G. m. b. ti. Drezcla. A bejelentés napja 1924 évi szeptember hó 29-ike. A szivargépek göngyölítő hengerfész­kébe bevezetett fedőlapot kézzel vagy me­chanikai eszközök segítségével rendsze­rint az alsó oldalán olykép látják el ra-5 gasztóanyaggal, hogy a fedőlapnak ra­gasztóanyaggal ellátott oldala a felfekte­tésre szolgáló asztalon felül fekszik. En­nek megfelelően a fedőlap az (a) göngyö­lítő körül a rajz la. ábráján feltüntetett 10 módon vezettetik. Eltekintve attól, hogy a fedőlapnak a ragaszóanyagot felvivő, nyitottan fekvő hengere a tapasztalat sze­rint könnyen vezet szennyezésekhez, meg­akadásokhoz stb., ezen módon nem is si-15 kerül a fedőlap alsó oldalának összes he­lyeit ragasztóanyaggal egyenletesen el­látni, mert a dohánylevélnek ezen alsó ol­dalán levő bordák a ragasztóanyag egyen­letes elosztását megakadályozzák. Meg-20 jegyzendő az is, hogy a felfektetés alkal­mával kézzel való utánsegítésre van szük­ség. Ennek következtében a ragasztóanyag felvitelére szolgáló berendezésnek a gön­gyölítő henger fészektől meglehetős távol-25 ságban kell elrendezve lennie, ezenkívül pedig a berendezést kiszolgáló egyének kezeinek ragasztóanyag által való be­szennyezése is kellemetlenségeket eredmé­nyez, melyek még abban is mutatkozhat-30 hatnak, hogy a finom fedőlap az újjakhoz tapadva marad és elszakad. Ezzel szemben a találmány értelmében egy hengert, mely a ragasztóanyagot egy tartányból önmagában ismert módon ve-35 szi fel, közvetlenül a göngyölítő henger­fészek után ezen fészek és a felfektetési asztal között rendezünk el. Ezen henger hossza megfelel a fészek hosszának és a henger maga a fészekhengerrekkel pár­huzamosan fekszik. A fedőlapot a feliek­tetési asztalra alsó oldalával helyezzük és ezen oldalával a henger felett vezetjük tova, mimellett a ragasztóanyagot felvivő henger és a göngyölítőfészek között még egy elosztó gyanánt szolgáló lécet alkal- 45 mázunk, mely felett a fedőlap alsó oldala tovacsúszik, mielőtt a fedőlap a fészekbe jutna. Ilyen módon a f edőlap külső oldala, melyen ragasztóanyag nem foglal helyet, felül fekszik és a ragasztóanyagot a fedő- 50, lapnak a göngyölítő hengerfészekbe való belépése előtt csak rövid idővel visszük fel. Az elosztó gondoskodik arról, hogy a fedőlap a göngyölítővel érintkezésbe jutó, illetve a fedőlapnak megelőző tekercsme- 55 neteire felfekvő íedőlap-alsó-oldalon min­denütt egyenletesen láttassék el ragasztó­anyaggal. A rajz 1. ábrája az új berendezést a göngyölítő 60 hengerfészekkel kapcsolatban függőleges metszetben tünteti fel. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülnézet. A fészek áll a két helytálló, azonban forgó (b) és (c) hengerből és a három 65. (d, e, f) hengerből, mely hengerek az (f) henger tengelye körül lengethető (j) csap­ágycsészében vannak ágyazva. A fészekhez közvetlenül csatlakozik a ragasztóanyag számára való (h) tartány, 70" amelybe az (i) ragasztóhenger merül be. Ezen henger a fészekhengerekkel párhu­zamosan fekszik és a fészek hosszával rendelkezik. Az (i) hengert meghajtjuk, amikor is az forgása alkalmával a ra- 75 gasztóanyagot magával viszi, mimellett a

Next

/
Thumbnails
Contents