88872. lajstromszámú szabadalom • Kavaró- és habverőgép

Megjelent 193Q. évi október hó l-éit. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI HIRASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88872. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Kavaró- és habverőgép. Dr. Mayer Frigyes mérnök és tanár München. A bejelentés napja 1924. évi február hó 12-ike. Az eddigi kavaró és habverő gépek egész felépítésük, valamint a kavarótest alakí­tása tekintetében nagy hiányokat mutat­nak, melyeknél fogva azok, teljesítmé-5 nytikhöz képest, nehézkes és esetlen gépe­ket alkotnak, továbbá nagy erőszükségle­tet, nagy felszerelési költségeket és ápolást igényelnek. A találmány szerint csekély erőszükségletet, benső összekeverést, az 10 egész kavarandó masszának egyidejű meg­munkálását, valamint a kavart masszá­nak finoman elosztott légbuborékokkal való megtöltését a kavarótestnek az eddi­giektől lényegesen eltérő kiképzése révén 15 érjük el, nevezetesen a kavarótest a ka­varóedény fenék- és oldalfelületeitől egé­szen csekély távolságban halad el és belül­ről kifelé növekedő munkafelületekkel van ellátva. E célból a kavarótest két keskeny 20 munkafelületből áll, amelyek közül az egyik a forgás alkalmával oly forgásfelü­letet ír le, mely á kavaróedény belső fe­nék- és oldalfelületétől egészen csekély tá­volságra van, míg a másik munkafelület 25 az edény fenekétől felfelé bővülő, tölcsér­szerű forgásfelületet ír le, mimellett a két lomunkafelület még két keskeny gerinc l évén van egymással összekötve. Ez elren­dezés lehetővé teszi a kavarótest fordulat-80 számának az eddigieknél lényegesen ki­sebbre (percenként kb. csak 200-ra) való megválasztását s mindamellett annak el­érését, hogy az egész kavarandó massza a két munkafelület körzetében maradjon és 85 hogy ezek azt állandóan megmunkálják. A kavarótestnek a forgástengelyhez képest excentrikus, keskeny munkafelületei, va­lamint a csekély fordulatszám igen cse­kély energiaszükséglet elérését teszik lehe­tővé. A gép hajtására szánt kis elektromó- 40 tor egyúttal az igen alacsonyra szerkesz­tett gép állványa gyanánt szolgál, ahol is a kissé magasra állított motorra hosszú­kás rácsos tartó van csavarva, melynek végein a két kavarótengely van ágyazva. 45 A motor szíjkorongja a rugalmasan be­állít ható terelő csigák útján megfeszített CK derékszög alatt elterelt szíj segélyével az egyik kavarótengely szíjkorongját köz­vetlenül hajtja, míg egy második szíj a két 50 kavarótengelyt egymással hozza hajtási kapcsolatba. A terelőcsigáknak rúgózó szíj­feszítői csigák gyanánt való kiképzése lehetővé teszi azt, hogy a fordulatszámot a szíjnak kisebb-nagyobb mértékű megfe- 55 szítése útján szabályozzuk úgy, hogy a szíj kisebb vagy nagyobb mértékben csúsz­szék. A kavarótengelyek a maguk ágya­zataiban felfelé szabadon eltolhatók, míg maguk a csapágytokok külső csavarmenet- 60 lel vannak ellátva és a rácsos tartóban, a kavaró+estnek pontos mélységi beállítás céljából, üzemközben is magasabbra vagy mélyebbre csavarhatók. A csapágytoko­kat oldható gátlószerkezet segélyével 65 szándékolatlan elforgásban meggátoljuk. A kavarótest rúdja a szíjkorongnak üre­ges tengelyében szabadon eltolható és legmélyebb helyzetében a szíjkorong ten­gelyével forgási kapcsolatba hozható. A 70 kavarótest magasbahúzása révén a ka­varótálat gyorsan eltávolíthatjuk és egy­úttal a gép szerkezeti magasságát elő­nyösen csökkenthetjük. A kavarótest excentricitásának változtatása, a változ- 75 tatható magassági beállítással egyetem-

Next

/
Thumbnails
Contents