88864. lajstromszámú szabadalom • Tűzoltó zuhany, kiolvadó elzáró szervvel

__ Megjelent 1930. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLY! jKnraL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88864. SZÁM. - XXI/d. OSZTÁLY. Tűzoltó zuhany, kiolvadó elzáró szervvel. Wolf Sándor mérnök, gyárigazgató Pesterzsébet. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 13-ika. A találmány tárgya kiolvadó elzáró­szervvel ellátott, önműködő tűzoltózu­hanyra vonatkozik és célja abban áll, hogy e szerkezetnek működését megbíz-5 hatóbbá tegye. A találmány szerint ugyanis biztosítjuk azt, hogy a kiolvadási hőmérséklet elérésekor a zuhany pillanat­nyilag nyílik anélkül, hogy bekövetkez­hetnék a víznek a teljes nyitást megelőző 10 szivárgása, mely a kiolvadó ötvözetet le­hűtheti és így a teljes kiolvadást, vagyis a zuhany teljes nyitását meggátolhatja. A találmány továbbá a vízelosztás egyen­letesebbé tételét, nevezetesen annak eléré­[5 sét célozza, hogy a zuhany hatáskörén belül, minden egyes helyre, lehetőleg egyenletes elosztásiban kerüljön a víz és ne keletkezheissenek oly részek, amelyek­től a vizet a zuhany egyes alkatrészei tá­>0 voltartják. Végül kiterjed a találmány oly szerke­zetre is, amely a szelepnek, illetve a víz szóró részeknek elszennyeződését gátolj meg. 15 A találmány főjellemvonása abban áll, hogy a szelepet alátámasztó szervbe rúgó van igtatva úgy, hogy a szelepnek a sze­lepfészekre való szorítása e rúgó közvetí­tésével történik. Ez elrendezés előnye ket-10 tős. Elsősorban a rugónak említett elren­dezése lehetővé teszi oly nagy, hatásos löketű rúgó alkalmazását, hogy a rúgó feszültsége a kiolvadás megindulásától a teljes kiolvadásdg nem változik számba 15 vehetően, tehát a szelep változatlanul, vagyis oly erővel szoríttatik a teljes ki­olvadás bekövetkezéseig fészkére, hogy a szelepen át vízszivárgás nem történhetik mindaddig, míg a kiolvadás végleg meg 0 nem történt és a szelep támasztékát telje­sen el nem veszítette. További előnye e rúgóelrendezésnek abban áll, hogy állító­csavar segélyével a rúgó feszültségét és ezzel ama nyomást, amellyel a szelep fészkére szorul, szabályozni lehet. Alkalmaztak ugyan már eddig is, ön­működő tűzoltózuhanyoknál, rugalmas szelep fel fekvést, azonban olyként, hogy a szelep fészkét képezték ki rugalmasan azáltal, hogy a szelep nyílását, illetve 5Q. fészkét rugalmas membránon rendezték el. Ez elrendezés azonban csak igen kis rugalmlasisági löketet engedett meg és így a fent jelzett hatások elérésére neon volt alkalmas. 55 A találmány szerinti szerkezetre to­vábbá jellemző, hogy a kiolvadófémet, a szelepet alátámasztószervben, az eddigi szerkezetektől eltérően, nem az alátá­maszt ószerv részeinek egyesítésére szol- 60 gálé forrasz gyanánt alkalmazzuk, hanem a kiolvadófémből készült, az alátámasztó­szervnek, egymáshoz képest, az alátá­masztási erőhatás irányában eltolható részeit, az eltolódás irányára merőlege- 65. sen keresztező, tehát nyírásra igénybe­vett megerősítő alkatrész (ék) szolgál az alátámasztósaerv egymáson elcsúsztat­ható részeinek összekapcsolására. A mellékelt rajzban a találmány tár- 70 gyárnak néhány példaképeni megoldása van feltüntetve. 1. ábra az egyik megoldás függőleges metszete, 2. ábra a másik megoldás függőleges 75 metszete, 3. ábra ez utóbbinlak oldalnézete a 2. ábrabeli metszet síkjára merőlegesen, 4. ábra e szerkezet egy változatának oldalnézete részben metszve, 80

Next

/
Thumbnails
Contents