88855. lajstromszámú szabadalom • Asztali benzingyujtó-szerszám

Megjelent 193Q. évi október hó 1.-én. MAÖTAR KIRÁLYI ^KBEK SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 88855. SZÁM. — H/g. OSZTÁLY. Asztali benzingyujtószerszám. Guvelingfer István géplakatos Budapest. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 27-ike. A találmány tárgya asztali benzin­gyujtószerszám, mely minimális benzin­fogyasztás mellett egyetlen fogással, tel­jes biztonsággal gyújt, a lángot önműkö­dően oltja és a benzintartályt tökéletesen zárja. Különös előnye, hogy a szikra csak a benzintartály teljes nyitása után üt ke­resztül a párolgó benzinnel telített nyu­galomban lévő légrétegen. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképen vett foganatosítási alak­ját mutatja. Az 1. ábra az asztali benzingyujtószerszám távlati képe zárt helyzetben, a 2. ábra a gyujtószerszám felső részének oldalnézete, illetve függélyes metszete, nyitott helyzetben a gyújtás előtti pilla­natban, míg a 3. és 4. ábrán szerkezeti részletek van­nak nagyobb léptékben feltüntetve. Az (1) benzintartály nyakrészébe a (2) tömítőgyűrű közbeiktatásával a (3) záró­dugó van csávárólva, melynek központos (3a) furatába a (4) bél van vezetve. A (3) záródugó a vízszintes (3b) tartóvázzal egy darabból áll. A (3b) tartóváz (3c) csapja körül az (5) kétkarú emelő van lengethetően ágyazva, melynek egyik vége a (6) zárókupakkal egy darabból áll. A (6) zárókupak (6a) pereme a zárt gyujtószerszámnál a (3a) furatot közpon­tosán körülvevő (3d) körhoronyba illesz­kedik és az (1) benzintartályt légmente­sen zárja. A (3b) tartóváz két oldallapjába sii­lyesztve a (7) szögecsek segélyével a (8) lapok vannak erősítve. A (8, 8) lapo­kat a (3b) tartóváz alatt a (20) csap köti össze, mely célszerűen a (3b) tartó­váz alsó lapján felfekszik. A (8) la­pok felső végein áttolt (9) csap körül az önmagában véve ismert (10) recés acélke­rék van forgathatóan ágyazva, mely a (3b) tartóvázba erősített (11) csőben ve­zetett (12) tűzkővel működik együtt. A 45 (12) tűzkővet a (11) csőben elrendezett, a rajzon nem látható csavarrúgó szorítja a (10) recéskerékhez. Ezen rúgó beállítására a (13) csavar szolgál. A (10) recéskerék két oldalára a (14, 14) 50-kilincskerekek vannak erősítve, melyek a (10) recéskerékkel együtt fordulnak el. A két (14) kilincskereket a közöttük rögzí­tett (10) recéskerékkel együtt a (17) rúd­dal egy darabból álló (18) süveg (16) 55 csapja körül lengethetően ágyazott két­ágú (15) kilincs működteti. A (19) csavar­rugó, melynek baloldali vége a (18) sü­vegben kiképezett fészekbe illeszkedik, a (15) kilincset állandóan a (14) kilincske- Pf> rekekhez szorítja. A (8) lapok alsó végein a (21) csapok körül egy-egy (22) kétkarú emelő van lengethetően ágyazva. A (22) emelők az (1) benzintartály nyiakrészót köz liagyásá- 65 val veszik körül és az egyik végükön a (23) nyomóbillentyű és a másik végükön a (24) kengyel vagy csap segélyével vannak egyesítve. A (21) csapok a (11) csővel nem állnak összeköttetésben. 70 Az (5) kétkarú emelő a (25) csap, a (26) caatlóirúd és a (27) csap útján a (22) kétkarú emelővel kényszerkapcsolatban áll. A (3b) tartóvázzal a hengeralakú (3e) 75 test van egybeépítve vagy összeerősítve (3. ábra). A (3e) henger felső legszélesebb (3f) furatába a (28) kupak van tolva, melynek felső lapjában a köralakú köz­pontos (28a) nyílás van kiképezve. A (28) 80-

Next

/
Thumbnails
Contents