88824. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gép fúvott üvegtárgyak előállítására

Megjelent 1930. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BffiÓSiö SZABADALMI LEÍRÁS 88824. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Önműködő gép fúvott üvegtárgyak előállítására. Société Anonyme d'Études et de Constructions d'Appareils Mecaniques pour la Verrerie Páris. A bejelentés napja 1921. évi március hó 29-ike. Franciaországi elsőbbsége 1923. évi március hó 30-ika. A jelen, találmány tárgya fúvott üveg­tárgyak, különösen palackok mechanikus gyártására szolgáló önműködő gép. A gép fő jellemző vonása az, hogy az 5 előforma egy különleges vezérlő szerke­zettől egyenes vonalú ide-odamenő moz­gást és ezen mozgásának egyik végpont ján függélyes emelkedő és sülyedő moz gást kap, úgy hogy az üvegolvasztó ke-10 mencébe bevezethető, az olvasztott üveg­nek szívás útján való felvétele céljából az üvegbe bemeríthető, mire újból eredeti magassági helyzetébe térhet vissza ós végül a kemencéből újból ki és eredeti 15 helyzetébe hozható. Az előforma tehát a kemencében az üveget közvetlenül felveheti, anélkül, hogy előkamrára vagy közbeeső tartályra lenne szükség, ami a palaokok önműködő gyár-20 tására szolgáló valamennyi ismert gépnél meglévő vezetési komplikációkat és nehéz ségeket megszűnteti. A gépet továbbá az jellemzi, hogy a? előforma, felső részén, egy palackszájfor 25 mát (gyűrűformát) vehet fel, mely helyét,, az előformához képest, változtathatja, úgy hogy a készrefúvó forma felett szétnyíl hat, hogy a munkadarabot ezen utóbbinak átadja és azután újból kapcsolatba jöhet 80 az előf ormával, úgy hogy utóbbival isméi beveziethető a kemencébe, amikor is egy­idejűleg egy a sűrített levegőt tartalmazó edénnyel közlekedő fúvószájdarab illesz kedik a készrefúvó formában lévő munka 85 darab szájnyílására, hogy a munkadarab készrefúvását végezze ebben a formában. Ez a jellemző vonás azt a fontos előnyt biztosítja, hogy a palackszájforma, mi. után a munkadarabot a készrefúvó for mának átadta, rögtön ismét kapcsolatba 40 jön az előformával, úgy hogy az utóbbi új üvegadag felvételére indulhat, miköz­ben egy palack készrefúvása megy végbe. A gép tehát egyidejűleg végez egy üveg­adagfelvevő és egy készrefúvó műveletet 45 és így lehetővé teszi, hogy az új munka­darab a készrefúvó formában rögtön, idő­veszteség nélkül, elfoglalhassa a készre­fúvott palack helyét. Ezáltal a lehető leg­nagyobb teljesítőképességet érjük el, amit 50 csupán a használt hűtőeszközök korlá­toznak. A gépnek még az a jellemző vonása is van, hogy a kemence nyílását, melyen át az előformába bevezettetik, a kellő pilla- 55 natokban egy tolóajtó önműködően nyitja és zárja, mely ajtó eltolódását az elő­forma vízszintes ide-odamozgását előidéző szervek egyike vezérli. Ezáltal nem csak a kemence melegveszteségét kerüljük el, 60 hanem a gép alkatrészeinek a sugárzó meleg által való felmelegítését is. A fent ismertetett jellegzetességekkel bíró gép azt a lényeges előnyt is bizto­sítja, hogy a gép a létező üvegolvasztó 65 kemencék minden fajtájával kapcsolatban használható. Továbbá bármikor rögtön megállítható vagy bármilyen, rövidebb vagy hosszabb időre, üzemen kívüj helyez­hető anélkül, hogy megállítása és később 70 újból való üzembe helyezése a kemencének, melyből tápláltatik, kezelését és járását bárminő tekintetben is befolyásolná vagy módosítaná és anélkül, hogy a megállítá son vagy a megindításon kívül más keze 75 lést is szükségessé tenne.

Next

/
Thumbnails
Contents