88796. lajstromszámú szabadalom • Pótlevegő adagoló készülék benzinmótorokhoz

Megjelent 1930. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI IHRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 88196. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Pótlevegő adagoló készülék benzinmótorokhoz. Báró Reichlin Meldegg Tibor műegyetemi hallgató Gödöllő. A bejelentés napja 1923. évi október hó 2-ika. Benzinmőtorok üzemében ismeretes az a hátrány, hogy a porlasztót nem lehet pontosan úgy beállítani, hogy a benne létesülő benzin-légkeverék tökéletes el-5 égését és ezzel a leggazdaságosabb üzemet biztosítsuk. Azonkívül a keverék aránya a mótor terhelésének megfelelően is vál­toztatandó. Sok kísérlet történt már oly irányban, 10 hogy a benzinmotorok üzemét gazdaságo­sabbá tegyék és pedig azáltal, hogy a porlasztóból származó benzin-légkeveréket, amely a porlasztó beállítása folytán rend­szerint a szükségesnél több benzint tar­ló talmaz, pótlevegő hozzáadásával nemesí­tették. Az erre a célra szolgáló szerkeze­tek azonban a követelményeknek nem tet­tek eleget, amennyiben vagy folytonos kezelést igényeltek, ilymódon az üzemet 20 nehezítvén, vagy pedig szabályozásuk határértéke volt oly kicsi, hogy gyakor­latilag az üzemnek csupán bizonyos fázi­saiban javították a hatásfokot. A jelen találmány tárgyát képező pót-25 levegőadagolószerkezet egyrészt üzemköz­ben külön kezelést nem igényel, másrészt úgy van szerkesztve, hogy igen tág hatá­rok közötti beállítást tesz lehetővé. A találmány tárgyát a csatolt rajzon 80 egy célszerű példaképeni kiviteli alakban szemléltetjük és pedig az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán felülről nézve. A. 85 4. és 5. ábrán részletrajzokat szemlélte tünk. A készülék a (2) nyílással ellátott (1) deszkaalapra van szerelve, amely alkal­mas helyen, a mótor szívócsöve közelében 40 helyezhető el. Az (1) falapra egy (5) hengeres öntvény van pl. a (3, 4) facsavarokkal rögzítve. Az (5) öntvény felső hengeres furatában egy pontosan becsiszolt (6) dob fekszik, mely­nek (7) karimája az (5) öntvény felső szé- 15 Lére támaszkodik egyik végállásában. Az (5) öntvénybe továbbá a (8) henger vau becsavarolva és a (9) csavarral helyzeté­ben rögzítve. A (8) henger alul zárt és oldalán több (10) nyílással bír. Ezen hen- 50 ger felső nyílására a (11) gyűrű van csa­varva, amelynek belső furata és a (8) henger alsó (12) furata szolgál a (13) üt­közőperemmel ellátott (14) henger vezeté­sére függélyes eltolása esetén. Erre a 55 célra a (14) henger (16) csappal van ki­képezve, amelyen a (3) hengeren elforgat­hatóan ágyazott szögemeltyű (17) karja támaszkodik. A (14) henger felső nyílását a (18) tárcsa zárja el, hossza mentén a 60 (19) furatokkal bír és alsó vége közelében több (20) nyílással van kiképezve, ame­lyek közül a rajzon csak egyet szemlél­tettünk. A (6) dobot a (11) gyűrűre támaszkodó 65 (21) rúgó állandóan felfelé nyomja, amely nyomást a (6) henger a (22) csapjával egy kétkarú emeltyű egyik (23) karjára viszi át. Az (5) öntvény (24) nyúlványa csatla- 70 kőzik a (25) részhez, amelynek csőtoldata a hengerek szívóvezetékébe kapcsolandó. A (25) rész függélyes hengerfurata alul a (27) tárcsával van elzárva és a (25) rész függélyes, csavarmentes furatában maga- 75 sabb vagy mélyebb helyzetbe állítható be. A (25) rész furata felül a (28) sapkával van elzárva, amelynek központos furatá­ban a felül zárt és alul nyitott (29) dob fekszik. A (29) dob alsó (30) karimájára 80

Next

/
Thumbnails
Contents