88787. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

3Iegjelent 193Q . évi október hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88787. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Égési erőgép. Lind Arvid mérnök Stockholm. A bejelentés napja 1923. évi május hó 16-ika. Ismereteseik már oly kétütemű égési erőgépek, amelyek központos tengelyt, valamint több, ezen tengely körül és vele párhuzamosan elhelyezett hengert tartal-5 maznak, amelyeknek dugattyúi a tenge­lyen ferdén ágyazott lengő hajtótárcsával kapcsolódnak, mimellett a dugattyúk egyik oldalán lévő hengerkamrák munka­kamráik gyanánt, a dugattyúk másik ol-10 dalán lévő hengerkaanráík pedig a töltés beszívásáira és előtkompreissza ójára szol­gáló szivattyúkaimrák gyanánt vannak kiképezve. A találmány célja az, hogy a töltésnek 15 az egyes hengereikbe való bevezetése te­kintetében pontos szabályozást érjünk el és ezzel a gép megbízható üzemét bizto­sítsuk. A találmány lényege abban áll, hogy a 20 gép valamennyi henger számára közös, karbíuráió készülékkel felszerelt keverék­képző-tkamrával és a tengelyen megerősí­tett s így ennek forgásában résztvevő el­osztó tolattyúval van ellátva, mely utóbbi 25 •'! szívólöketek ab.ct a hengerek szivattyú­kamráit egymás után a keverékképző kamráival, a kompressaiólöketek alatt pe­dig a valamennyi henger számára közös nyomókamrával hozza közlekedésbe. Hogy 30 emellett erőteljes gázosítást biztosítsunk, a motort célszerűen akként képezhetjük ki, hogy a keverékképző kamrába, az égési levegőnek csupán egy része szíva,s­sék be, adott esetben előmelegített álla-35 pótban, míg az égési levegő egyéb része, az elosztó tolattyúban alkalmazott csa­torna útján, közvetlenül a töltőszivaíty­tyúba jut. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két példakóppeni foganatosítási 40 alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a mótor egyik foganatosítási alakjának hosszirányú középmetszete. A 2. ábra az 1. ábra szerinti állapotnak megfelelő, az, elosztó tolattyún átmenő, a 45 tengelyre merőleges metszet. A 3. ábra a gép közepén átmenő metszet az 1. ábrának A—B—0—D vonala sze­rint. A 4. ábra a mótormaik az 1. ábra metszet- 50 síkjára merőleges hosszirányú középmet­szete. Az 5. ábra a tolattyúnak a tengelyre merő­leges metszete a 4. ábra szerinti állapot­ban, A 55 6. ábra a motornak az 1. és 4. ábrák metszetsáikjai között lévő sík szerinti hosszirányú középimetsz,ete. A 7. ábra a gép közepén átmemő, a ten­gelyre merőleges metszet a 6. ábra sze- 60 rinti állapotban. A 8. ábra egy másik, luípalalkú elosztó to­lattyúval ellátott foganatosítási alak ha­rántmetszete. A 9. ábra metszet a 8. ábrának 9—9 vo- 65 nala szerint. A 10. álfcra metszet a 8. ábrának 10—10 vo­nala szerint. A mótor tekja a gép közepe táján át­menő, a tengelyre merőleges sík szerint 70 célszerűen két részre van osztva, ahol is a tok egyik fele oly furatokat tartalmaz, amelyek a mótorhengereik (2) munkakam­ráit alkotják, míg a toknak másik, (3) fele a töltés számára megfelelő (4) szi- 75 vattyúka.mrákat alkotó furatokat tartal­maz. A hengerek száma a feltüntetett fo­ganatosítási alaknál négy, de lehet az

Next

/
Thumbnails
Contents