88783. lajstromszámú szabadalom • Csavaranyabiztosítás

3Iegjelent 193Q. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jMfiRL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88783. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Csavaranyabiztosítás. Radványi István oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi junius hó 30-ika. A találmány tárgya esavaranyabizto­sítás és lényege abban áll, hogy a csavar­anyát elfordulás ellen ennek egyik hom­lokfelületében, valamint a felfekvésül 5 szolgáló felületben létesített, központos, kúpos körhorony és a meghúzáskor ma­radandó deformálás mellett a körhor­nyokba hatoló fémcsövecske által bizto­sítjuk. 10 A rajz két példaképpeni foganatosítási alakot mutat be, melyek egyike az 1. ábrán hosszmetszetben, a meghúzás előtti helyzetben, a 2. ábrán ugyancsak hosszmetszetben, de 15 már teljesen beesavarolt állapotban van feltüntetve. A 3. ábra a csavaranya homloknézete, míg a 4. ábra a másik foganatosítási alakot 20 hosszmetszetben láttatja. A találmány szerint az (a) csavaranya egyik homlokfelületében központos (b) körhornyot esztergályozunk ki, mit kúp­felületek határolnak. A külső kúpfelület 25 alkotója a csavaranya tengelyével célsze­rűen 45°, míg a belső kúpfelület alkotója 60° szöget zár be. A (b) körhoronnyal megegyező (c) körhorony van a csavar­anya felfekvéséül szolgáló (d) felületben 80 is kiképezve, úgy hogy ha a (c) körho­ronyra egy megfelelő méretű (e) fémcsö­vecskét helyezünk és az (f) csavarra csa varolt (a) csavaranyát (1. ábra) meghúzás céljából továbbforgatjuk, akkor az (e) fémcsövecskének két vége szűkülés 35, (anyagtömörülés) mellett hatol be a kú­pos (b) és (c) körhornyokba (2. ábra). A (d) felfekvési-felület és az (a) csavaranya közé helyezett (e) fémcsövecske a csavar­anya teljes meghúzásakor maradandó de- 40 formációt szenved, miért is utóbbinak le­csavarolása csak kellő erőkifejtéssel ós az (e) fémcsövecske anyagának deformáció­jával lehetséges A 4. ábrán látható foganatosítási alak- 4,5 nál a teljesen beesavarolt (a) csavaranya a szokásos (g) alátétlemezen fekszik fel, melyben a fentiek szerint a kúpos (c) kör­horony van kiképezve. Az alátétlemez el­fordulását egy ezen elrendezett (h) pecek 50 gátolja meg, mely az alátámasztó (i) lap­ban létesített (li) furatba hatol. A (h) pe­cek és (k) furat elrendezése természetesen fel is cserélhető, sőt az alátétlemez elfor dúlása más ismert módon is megakadá- 55 lyozható. A biztosítás módja változatlan marad akkor is, ha a kúpos körhorony a horony­fenék felé nem konvergál, hanem diver­gál, sőt az összemüködő két horony közül 60 az egyik divergáló, a másik pedig kon ver gáló lehet. A horony fal hajlásszögét és összekötést biztosító fémcsövecske anyagának megfe lelően választjuk és csupán arról kell gon 65 doskodnunk, hogy a deformált fémcső-

Next

/
Thumbnails
Contents