88782. lajstromszámú szabadalom • Sajtó ragasztott lábbeliek számára

Megjelent 19JÍ0. évi október. lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI rM®® SMIUPAUII IHRrtSÁft SZABADALMI LEÍRÁS 88782. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Sajtó ragasztott lábbeliek számára. Atlas Werke Pöhler & Co. Leipzig-Stötteritz. Pótszabadalom a 81916. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1917. évi szeptember hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1916. évi november hó 7-ike. A találmány tárgya a 81916. sz. szaba­dalom szerinti olyan sajtóra vonatkozik lábbelik előállítására, amelynél a talp a felső résszel ragasztás útján van össze-5 kötve. A sajtó új elrendezése szerint na­gyobbszámú egyes sajtóberendezés van egy forgó tartóban akképen elrendezve, hogy úgy az ellenfal, mint a munka­darabra ható nyomókengyel könnyen ki­lo vehető és kicserélhető, másrészt pedig azok a sajtóban is beállíthatók akképen, hogy a munkadarabra gyakorolt nyomás megfelelő módcn elosztódik és a munka­darab hossztengelyével a talp különböző 15 hajlása szerint alkalmas hajlást kap a nyomás irányához. Az új elrendezésnél ezeket a hatásokat akképen érjük el, hogy egy tartó karjain egy támasz és egy sajtolóberendezés van alkalmazva, 20 amelyek közé a munkadarab ellenfala és » munkadarabra ható sajtókengyel lazán betolható és megfelelő helyzetben be­állítható, mire azután a rászorítóberen­dezés segélyével a nyomás a munkaré-25 szekro kifejthető. Több ilyen sajtolóberendezés célszerűen egy forgótartón van elrendezve, amely a rászorítóberendezést, illetve támaszt tar­talmazó, megfelelő számú karpárral van 80 felszerelve. Ebben a tartóberendezésben a munkaszervek célszerűen úgy vannak elrendezve, hogy a munkadarab hossz­tengelye a forgót&ngelyhez viszonyítva sugárirányban vagy megközelítőleg su-85 gárirányban van beállítva. A mellékelt rajzon a sajtó új elrende­zésének példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a sajtót oldalnézetben és a tar­tót metszetben mutatja; a 40 2. ábra a sajtó alaprajza, amelyen csak két sajtolóberendezés van teljesen ábrá­zolva, míg a 3. ábra a sajtolóberendezések egyikét tünteti fel nagyított léptékben, amelynél 45 egyes részek meg vannak változtatva. A sajtó áll az (1) tartóból, amely egy, például függélyes (2) tengely körül for­gatható, amely a (3) lábállványban rög­zítve van és felső végén (8) lapot hord 50 a szerszámok elhelyezésére. A megfelelő elrendezésű, az állványon szilárdan el­rendezett (4) akasztóberendezés segélyé­vel a tartó minden részforgása után a kívánt új helyzetben rögzíthető. A tartó 55 forgását kézzel vagy erőművi hajtással végezhetjük. Az (1) tartó tetszés szerinti számú sugárirányú (6) felső karral van ellátva, amelyek az 1. és 2. ábra szerinti foga- 60 natosítási alaknál a (9) kézikerékkel vagy fogantyúval ellátott csavarorsó alakú (13) sajtoló- vagy szorítóberende­zést tartják és ugyanannyi (7) alsó kar­ral vannak felszerelve, amelyek a for- 65 gatható és különböző magasságba be­állítható (10) tartót hordják, amely utóbbin a munkadarab számára való, megfelelően alakított (5) ellenfal hossz­irányában eltolható és azonfelül tetsző- 70 leges szervek segélyével különböző haj­lással beállítható. A csavarorsóval össze van kötve a (11) vezeték, amelyben a munkadarab mellső és hátsó végére tá­maszkodó (12) nyomókengyel hosszirá- 75 nyában beállíthatóan van vezetve.

Next

/
Thumbnails
Contents