88763. lajstromszámú szabadalom • Készülék ércek, szén és grafit úsztatással való előkészítésére

3Iegjelent 193Q. évi október hó 224-én. MAGYAR KIRÍIYI jHHE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88763. SZÁM. — XII/b. OSZTÁLY. Készülék ércek, szén és grafit úsztatással való előkészítésére. Elektro Osmose A.-G. (Gráf Schwerin Gesellschaft) Berlin. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 23-ika. Érceknek úsztatással való előkészítésére szolgáló olyan készülékek, melyek kör­folyammal, kavaróművel és levegőbeveze­téssel dolgoznak, már ismeretesek. Az 5 olyan készülékeknél, melyek függélyes kavaróművel dolgoznak, mely egyúttal a levegőt is beszívja, nem lehet a levegő­bevezetést, a körfolyamot és a fordulat­számot egymástól függetlenül változtatni, 10 amint arra különféle fajtájú anyagoknál szükség van. Az álló kavarótengely miatt mindegyik készüléket külön hajtással kell ellátni. Hogy a hab kifejlődéséhez szüksé­ges lecsillapodást (nyugalmat) lehessen 15 elérni, némely készüléknél ütközőfelülete­ket építenek be. Végül az olyan készülé­kek, melyeknél az elegyet (zagyot) át­szivattyúzzák, erre a célra külön szivaty­tyút igényelnek, mely azonkívül a vízben 20 foglalt éles sarkú anyagrészecskék foly­tán nagymértékű kopásnak van alávetve. Ismeretesek továbbá olyan készülékek is, melyek vízszintes kavaróművel dolgoz­nak. Itt pl. az ércelegyet körfolyamban 25 mozgatják, mire a fejlődött habot részben megsemmisítik vagy mechanikusan lefelé elragadtatják, hogy végül egy az elegybe bemerülő, kúpos keresztmetszetű betétben felszállni hagyják. Ezeknél a készülékek-30 nél továbbá megnyugtató ellenállások, ill. vezetőfalak vannak elrendezve. Ha ilyen megnyugtató ellenállások mindjárt a kavarómű felett vannak elrendezve, akkor az a hátrány származik, hogy a fel-35 szálló habbuborékok egy meddőkőzetré­szecskékkel mindinkább gazdagodó zónán kénytelenek keresztülhaladni, úgy hogy a kedvezőtlen habbefolyásolás mellett egyúttal a meddőkőzetrészecskéknek fo­kozott mechanikus elragadtatása megy 40 végbe. A találmány értelmében az ércek, szén és grafit úsztatással való előkészítésére szolgáló készülék abból áll, hogy egy flotációs (úsztató) cella egy ferde kereszt- 45 fallal két, egymással egy felső és egy alsó rés segélyével összeköttetésben álló kam­rára van osztva, mely kamrák közül az alsó kavarócellául, a felső pedig hab­cellául szolgál úgy, hogy az összes, a 50 kavarócellában lévő anyag, a felső résen keresztül, a kavarócellába szállíttatik, míg az ebben lévő meddőkőzet- és a habbá nem alakult többi anyagrészecske kör­folyamban, az alsó résen keresztül ismét 55 visszafolyik a kavarócellába. A készülék továbbképzése, a találmány értelmében, abból áll, hogy a fal mentén egy keskeny résből felszálló zagy-áramot egy ezen kifolyatónyílás felett elrende- 60 zett, elállítható ferde felület úgy szabá­lyozza, hogy a zagy-áramnak a kifolyató­nyílás felé való elkanyarodása megaka­dályoztatik és az áramlási keresztmetszet fokozatosan nagyobbodó növekedése foly- 65 tán gyors és lökésmentes lecsillapodás (megnyugvás) megy végbe. Az 1. ábra a készülék egy foganatosítási példáját ábrázolja. Az úsztató (flotációs) cellát egy ferde keresztfal két (b) és (g) 70 kamrára osztja, melyek az (e) és (f) rés­alakú nyílásokon át egymással összeköt­tetésben állanak. Az (a) nyíláson át lép be a zagy a készülékbe, mely a (b) kavarócellában, a függélyesen működő 75 (c) kavarómű segélyével, a (d) nyíláson át befuvott levegővel bensőleg összekever­tetik. A habkeverék kisebb fajsúlya kö-

Next

/
Thumbnails
Contents