88754. lajstromszámú szabadalom • Készülék víz elektrolízisére

3Iegjelent 193Q. évi október hó 190-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88754. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Készülék víz elektrolízisére. Ammónia Casaíe S. A. Massagno. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 10-ike. A víznek elektrolízise hidrogén és oxigén előállítása céljából mindennap nagyobb fontosságra jut az iparban. Tudvalevőleg az elektrolízis abban áll, 5 hogy vizet az elektromos áram hatásának teszünk ki. Általában az áram alkalikus elektrolittíkbe merített fémelektródák kö­zött kering, amely utóbbiak azbeszt­szövetből való válaszfallal vannak egy-10 mástól elkülönítve. A két gáznak elkülö­nítésére való válaszfal csökkenti az áram kihasználását, mimellett az elektrolitek ellenállása növekszik és ennek folytán az előállítási költség tetemesen emelkedik, 15 még pedig nemcsak azért, mert a dia­fragma drága, hanem azáltal is, hogy azt, miután könnyen elhasználódik, gyakran meg kell újítani. A két gáz elkülönítésére már többféle berendezést ajánlottak, így 20 pl. szigetelőanyagból álló, a két elektróda közé iktatott, V-alakú reteszt; azonban úgy az ilyen, mint másfajta berendezések a készüléknek csak költséges bonyolultsá­gát okozták, anélkül, hogy az elektrolitos 25 hatásfokot javították volna. A jelen találmány tárgya olyan beren­dezés a víz elektrolízisére, amelynél az elektródok között nincs válaszfal vagy retesz, mert a két gáz az elektroliteknek 30 azon áramai által elkülönítve vezettetik, amelyeket a folyadék belsejében az elek­tródokon fejlődő gázok felhajtó ereje lé­tesít. Az áramnak hatásfoka is megjavul és 85 pedig nemcsak azért, mert nem alkalma­zunk sem válaszfalat, sem rekeszt/ hanem azért is, mert az elektrolitet nem hígítják a fejlődő gázbuborékok és ennek foly­tán annak vezetőképessége minden részé­ben állandó marad. 40 A találmány tárgyának egy foganatosí­tási alakja példaképen a csatolt rajzon van vázlatosan feltüntetve. Az 1. ábra az elektrolizátornak függélyes hosszmetszetét, azaz az elektródokkal egy- 45 irányú metszetét mutatja; a 2. ábra az elektrolizátornak függélyes keresztmetszete. Az elektrolitet bádogból való, parallele­pipedonalakú tartály tartalmazza, amely 50 szigetelt lábakon nyugszik és (4) fedéllel légáthatatlanul el van zárva. Ez a fedél a zárórészek alatt annyira be van tolva a tartályba, hogy annak vége a folyadékba merül. 55 Mindegyik elektród bizonyos számú elem felrétegzése által van képezve, ame­lyeknek mindegyike, amint a rajzon lát­ható, a függélyes felé hajló bádogszalag­ból áll és a vízszintes síkban hajlítva van, 60 úgy hogy egyfajta zárt derékszögű kere­tet alkot, amelynek keresztmetszete a na­gyobb oldal irányában az 1. ábrából lát­ható és amely a készüléknek egész terét hosszirányban elfoglalja. A kisebb oldal 65 irányában vett keresztmetszet, amely a készülékben elfoglalja a tér szélességének égy részét, a rajz 2. ábrájából látható. Az (5) oszlop felső végén mindegyik elektródon (6) szorítóelem van alkal- 70 mazva, amely másikaktól csak abban kü­lönbözik, hogy sokkal magasabb. A szo­rítóelem felső vége kinyúlik a folyadék­ból. Mindegyik (5) oszlop és az ugyan­ahhoz az elektródához tartozó (6) elem a 75 (7) és (8) lapocskák útján össze van kötve,

Next

/
Thumbnails
Contents