88752. lajstromszámú szabadalom • Nyomógomb

3Iegjelent 193Q. évi október hó 190-én. MAGYAR KIRÁLYI M^m^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88752. SZÁM. — I/i. OSZTÁLY. Nyomógomb. Carr Fastener Company Cambridge (Massacliusetts É. A. E. A.). A bejelentés napja 1923. évi október hó 26-ika. Az eddigi nyomógombok azt a hátrányt mutatják, hogy csekély oldalirányú húzó­hatás alatt felpattannak, ami különösen keztyűknél, melyeknek használatánál ily 5 oldalirányú húzóhatás majdnem állan­dóan femnforok, igen kellemetlen. A talál­mány szerint már most ezt a hátrányt az­zal küszöböljük ki, hogy a gomb csésze részének a fejrészt befogadó nyílását a fej 10 átmérőjénél kisebb belvilágú kivágással egészítjük ki, melynek szimmetriasíkja a fejrész alá nyúló rúgószárak szimmetria­síkjával egybeesik. A találmány további részeit a mellékelt 15 rajzok kapcsán ismertetjük, melyeken a találmány tárgyának két példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak tengelymenti metszete. A 20 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. A 3. ábra a csészerészt az összeszerelés előtti állapotban mutatja. A 4. ábra egy másik foganatosítási alak 25 középmetszete. Az 5. ábra metszet a 4. ábrának C—D vo­nala szerint. A 6. ábra a nyomógomb különböző részeit az összeszerelés előtti állapotban szemlél-30 téti. A zárnak az (1) fejből, ennek nyakrészé­ből és a (2) alaplemezből álló gombrészét a megfelelő (3) szövetrészen magában véve ismert módon az üreges nyakrészbe és a 85 fejrészbe hatoló (4) szegecs, valamint az 15) ellenlap segélyével erősítjük meg. A csészerésznek a hozzátartozó (6) szö­vetrészen való megerősítését a következő­képen foganatosítjuk: A (8) lemez, mely a fejrész számára a 40 (7) beboesátónyílással van ellátva, egész kerülete mentén felfelé van hajlítva, to­vábbá (10)-nél befelé vissza van hajlítva, úgy hogy részben lefödött kamra képző­dik, amelyben a (9) rúgót ágyazzuk. Az 45 egymástól távol álló (11) fogakkal ellá­tott fülalakú (12) rész, melynek átmérője nagyobb, mint az (1) fejrészé, fognélküli végén kifelé, derékszög alatt meg van haj­lítva, ahol is az ekként képződő (22) kari- 50 mát, mely a (9) rúgót részben elfödi, a (8) lemeznek visszahajlított (10) pereme át­lapolja. A (12) fül éles (11) fogai a (6) szöveten áthatolnak anélkül, hogy azt jelentéke- 55 rvyen megsértenék. E fogakat a szövet hátoldalán a (13) odor-rész segélyével visszahajlítjuk és a (14) szorítólemezre nyomjuk, minek folytán e szorítólemez a (6) szövethez szorul és ezt biztosan be- 60 fogja. Ha a (13) odor-részt és a (14) szo­rítólemezt nem készítjük egy darabból, akkor azokat (15) kupak segélyével tart­juk össze, ami a nyomógombnak egyúttal tetszetősebb külsőt is kölcsönöz. A (14) 65 szorítólemez és a (13) odor-rész között, mint az 1. ábrán látható, kis (16) rés van meghagyva, melybe a szövet a fogak kö­zötti nagy hézagokat határoló sík (18) élek hatása alatt beszorul s ezzel a meg- 70 erősítés még megbízhatóbbá válik. A (8) lemezben kiképezett (7) bebocsátó nyíláshoz a (17) kivágás csatlakozik, melynek belvilága kisebb, mint a fejrész átmérője. A (17) kivágás szimmetriasíkja 75

Next

/
Thumbnails
Contents