88746. lajstromszámú szabadalom • Szem láncrostélyok, tagozott láncok és hasonlók részére

3Iegjelent 193Q. évi október hó 190-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88746. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Szem láncrostélyok, tagozott láncok és hasonlók részére. Deutsche Babcoek & Wilcox Dampfkessel-Werke A.-G. Oberhauseii. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 21-ike. A szokásos tagozott láncok, pl. láincros­télyok vagy hasonlók láncszemei maguk­ban a szemekben kiképezett lyukakkal vagy zárt, áttört füleikkel vannak ellátva, 6 melyek segélyével a láncszemek haránt­irányú rudakra tolatnak fel. Ezen ismert láncoknál az a hátrány mutatkozott, hogy a láncszemek gyakran eltörnek vagy kiégnek. A megsérült láncszem pót-10 lása jelentékeny munkát és időt igényel, mert a Láncszemeik nyílásainak zárt ki­képzése következtéibeaa az eltört vagy ki­égett láncszem előtt vagy mögött lekyő sértetlen láncszemekből <az azokat tartó 15 rudakat ki kell húzni, hogy az új lánc­szem beilleszthető legyen és hogy a ruda­kat a szemeken át lehessen tolni. Lánc­rostélyoknál igen fontos, hogy egy szem törésénél vagy kiégésénél a képződött 20 nyílás, melyen levegő léphet be, egy új lánicsizem által minél gyorsabban újra el­zárassék, mert különbem az elégés hátrá­nyosan befolyásoltatnék. Ez a művelet a rostély teljes megállítását teszi szüksé-25 gessé, aimiéirt is a javítást lehetőleg rövid idő alatt be kell fejezni. A jelen talál­mány tárgyát gyorsan beilleszthető pót­szem képezi, melynek a rudakra való illesztése és azokkal való összekötése igen $0 gyorsan elvégezhető anélkül, hogy a szoimsizédos láncszemeket meg kellene bolygatni. A találmány értelmében a láncszem egy vagy több mozgatható záróeleimimel van 55 ellátva, melyek nyitott állapotban a lánc­szemnek helyére ivaló beillesztését meg­engedik anélkül, hogy a láncszemet oldal­ról kellene a tartó rudakra feltolni. Az­által, hogy a láncszemet a rudakra illeszt­jük és azokhoz harántirányban lefelé he- 40 lyére nyomjuk, a záróelem vagy a záró­elemek úgy mozdulnak el, hogy azok a rudat (körülzárják vagy más imódon ha­tásosan fogvatartják. A mellékelt rajz- a találmány értelmé- 45 ben kiképezett láncszemnek egy fogana­tosítási alakját mutatja. Az 1. ábrán a láncszem oldalnézetben, rész ben metszetben látható. A 2. ábrán az 1. áibira A—A vonala és a 50 3. ábrán az 1. ábra B—B vonala szerint vett függőleges metszet, a 4. ábrán a rostélyelem felülnézete és az 5. ábrán egy részlet van feltüntetve. A találmány értelmében az (1) Ián erős- 55 télyeleim egy vagy több mozgatható záró­elemimel van ellátva, melyek az ábrázolt foganatosítási agaiknál a (2) karmok vagy kampók alakjában vannak kiképezve. Ez utóbbiak a rostélyelem alsó oldalán kiké- 60 pezett (4) kii vágások ban a (3) csapok kö­rül forgathatóan vannak ágyazva. Az 1. ábra szerint minden rostélyelem két­két (4) kivágást tartalmaz, melyek mind­egyikében egy-egy (2, 2) karom pár van 65 forgathatóan ágyazva. Mindegyik kivá­gásnak (la) külső falaiba a lefelé nyitott (lb) hasítékok vannak bevágva és mind­egyik karoimpárnak (2) karmai a hasíték körül vannak elrendezve. (1. ábra.) A nyi- 70 tott (lb) hasítékok a rostélyeleimekben egyébként alkalmazott zárt 'körvonalú nyílásokat helyettesítik. A rostélyelemet a szokásos összekötő rudakkal azáltal kapcsoljuk össze, hogy az (lb) hasítókokut 75 a rudakra toljuk, amikor is a (2) kairmok a rudak alatt egymáshoz közelednek vagy záródnak és a rostélyelemet helyzetében

Next

/
Thumbnails
Contents