88738. lajstromszámú szabadalom • Filmtovábbító hajtómű mozgókép felvevő- és vetítőgépekhez

Megjelent 193Q. évi október hó 123 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88738. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Filmtovábbító hajtómű mozgókép felvevő- és vetítőgépekhez. Zombory László és Mihály Dénes gépészmérnökök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi november hó 7-ike. A találmány tárgya íillmitovábbító baj­tómű mozgókép felvevő- és vetítőgépek­hez, mely igen egyszerű és olcisó szerke­zete által tűnik ki. 5 A találmány tárgyát képező liaj tóim fi lényegében a filmnek a Iá támasztására és vezetésére szolgáló homlokfal mögött, a film mozgásirányában ide-oda mozgat­ható, a homlokfalhoz rúgósan hozzászo-10 rított csuszkán alkalmaim és a homlok­falnak két hosszhasítékán át a filmnek perforátiódiba nyúló fogakból áll, melyek­nek éle pedig lejtős. Ezen kiképzés foly­tán a fogak egyik irányú mozgatásuknál 15 a filimnek perforátióiba behatolnak és a filméit magukkal viszik, visszafelé mozga­tásuknál pedig a filmnek perforáitióiból lejtős élük folytán kiemelkednek úgy, hogy ekkor a film áll. 20 A fogakat tartó csuszkának hajtására forgattyús hajtómű szolgál, melynek hajtórúdjára a csuszka csuklósan van megerősítve. A találmány szerint a hajtó­rúd a mozgás síkjára oldait is kissé ki-25 lenghet, vagy rugalmasságánál fogva ki­hajolhat, hogy a fogak a perforátiókból kiemelkedhessenek. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti 80 fel. Az 1. ábra a hajtóműnek hátulnózete, a 2. ábra pedig metszet az 1. ábráinak A—B vonala szerint. Az (1) homlokfal, amelyen a (2) film is-85 mert módon vezetődik és melyet ismert módon, pl. (3) rúgók szorítanak hozzá a (2) falhoz (2. ábra), azon a helyen, ahol a film perforátiói feküszaiek (4) hosszhasí­tékokkal van ellátva. Ezekbe a hosiszhasí­tékokba hátulról (5) fog'ak nyúlnak bele, 40 melyeik a filmnek perforációiba is beha­tolnak. Ezek a fogak, (mint a 2. ábrán lát­ható, fűrész,fogalakúak, vagyis egyik élük a film síkjára merőleges, másik élük pe­dig lejtős. Az (5) fogak a (6) csuszkán 45 vannak alkalmazva, mely a (7) hajtórúd­n ak szabad végére van a (8) csap segé­lyével csuklósan megerősítve. A (7) hajtó­rudat a (9) tengelyen alkalmazott (10) excenter mozgatja, melyeit ugyancsak a 50 (9) tengelyen alkalmazott (11) fogaskerék­jkel kapcsolt tetszőileges áttétel útján for­gathatunk. Ugyancsak a (9) tengelyen van a (12) ellenző is alkalmazva, mely — mint ismeretes — a (13) kapunyílást fel- 55 váltva eltakarja, és szabadon hagyja. A (7) hajitórúd a feltüntetett kiviteli alaknál lemezből készül úgy, hogy rugal­masságánál fogva a film síkjától oldalt is kissé kihajolhat, ami az;ért szükséges, 60 hogy az (5) fogak a filmnek perforátiói­ból kiemelkedhessenek. A haj tó rúdnak felső végét és így a (6) csuszkát is a (13) rúgó szorítja az (1) fal felé. Az excentörnek forgatásánál a (6) 65 c&uszka fel- ós alá mozog. A felfelé moz­gásnál az (5) fogak a filmnek perforá­tióiba behatolnak és a, filmet magúkkal viszik, a lefelé mozgásnál pedig az (5) fo­gak lejtős végüknél fogva a perforátiók- 70 ból kiemelkednek úgy, hogy ekkor a film áll. Amint a leírtakból látható, a hajtómű rendkívül egyszerű úgy, hogy különösein oly gépekhez igen, alkalma®, amelyeknek, 75 mint pl. házi- éis gyermekjátékgépeknek igen olcsóknak keli lenniök. A feltüntetett kiviteli alaknál a (10)

Next

/
Thumbnails
Contents