88736. lajstromszámú szabadalom • Önműködő váltóállító készülék

Megjelent 193Q. évi október hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88736. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Önműködő váltóállító készülék. Zeman Adolf igazgató Prága. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 30-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1921. évi szeptember hó 19-ike. A találmány tárgya önműködő váltó­állító készülék, aminek egy kiviteli pél­dája a mellékelt rajzban van feltüntetve, hol az 5 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra alaprajz, míg a 3—7. ábra metszetek, sorban az 1. ábra 1—2, 3—4, 5—6, 7—8, 9—10 vonalai sze­rint. 10 A váltó csúcsa felé baladó jármű elülső kereke, valamint az e mögött következő (k) választókerék közötti távolság úgy van megszabva, hogy abban a pillanatban, mikor az elülső kerék lenyomja a (p) 15 rúgót, valamint az erre ágyazott (ml) bütyköt, ugyanakkor a sínhoronyban futó (k) választókerék, utóbbinak az elülső jár műkeréktől mért mindenkori távolsága szerint, vagy az (r), vagy pedig az (rl) 20 karra hat. E karok a sínfej alatt, a sín hosszában futó (t), ill. (tl) tengelyek for­gattyúszerű karjai, amelyek jobbra-balra egyformán rúgózókká vannak téve. Az (r, rl) karok a sínhoronyba nyúlnak fel, 25 ott beleérnek a (k) pályájába és egy-egy oldalt rézsútos billentővezetékben végződ aek. Ha tehát a (k) választókerék az (r) karra hat, lecsúszik ennek billentővezeté­kén (3. ábra) s jobbra fordítja el a (t) ten-30 gelyt. Az (rl) kar hasonló játékkal, de balra fordítja a (tl) tengelyt. E tengelyek­kel együtt, megfelelőleg, elfordulnak a tapintószerű (r2), ill. (r3) karok is. Ha már most azt akarjuk, hogy a váltó 35 a balra vezető útat tegye szabaddá, akkor a (k) választókereket az 1. ábra szerint állítjuk be. A (k) kerék, menet közben, jobbra forgatja el az (r) kart, (t) tengelyt és (r3) kart s ugyanebben a pillanatban az elülső járműkerék lenyomja a váltó 40 csúcsa előtt, a sínfejben elrendezett (p) rúgót s evvel együtt az (ml) bütyköt is. Ez utóbbi a bal felől ellenébe tartott (r3) karon csúszik lefelé s kénytelen eközben az óramutatóval ellenkező értelemben el- 45 fordulni. A (t, tl) tengelyekhez hasonlóan, a sín­fej alatt, a sín hosszában, a bütyök és a váltónyelv között, egyharmadik, (t2) ten­gely is van ágyazva, amelynek (v, vl) for- 50 gattyúszerű karjai, (6. és 7. ábra) alulról, villaszerűleg közrefogják az (ml) bütyköt, valamint a váltónyelvet is s ily módon jobbra-balra kényszermozgásúlag váltó kapcsolat létesül a (p) rúgós kapcsoló- 55 készülék, valamint a váltónyelv között, Ha az (ml) bütyök az óramutató értelmé ben vagy ellenkezőleg fordul el, akkor a (v) villát, (t2) tengelyt, (vl) villát s ezek­kel együtt a váltónyelvet is balra, ilJ 60 jobbra állítja át. A megrajzolt esetben a váltónyelv jobbra fordul úgy, hogy a bal felé vezető útválik szabaddá. Jobb felé való menethez a járművezető­nek nem kell egyebet tennie, mint a (k) 65 választókereket az (m, rl) távolságra be­állítania. A találmány szerinti váltóállítást elek­tromechanikus úton is végezhetjük, még pedig oly módon, hogy úgy a kapcsoló- 70 készüléket, mind pedig a sínhoronyba eső mindkét kapcsolópontot villamos kontak­tusokká képezzük ki és két váltóállító elektromágnes gerjesztő áramkörébe iktat­juk, mimellett a kapcsolókészülék kontak- 75 tusa a másik két kontaktus közül az egyik-

Next

/
Thumbnails
Contents