88730. lajstromszámú szabadalom • Egységes anyagból készült, összerakható, szállítható ház és eljárás ezen egységes építőanyag előállítására

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jKEBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88130. SZÁM. — YlII/a. OSZTÁLY. Egységes anyagból készült, összerakható, szállítható ház és eljárás ezen egységes építőanyag előállítására. Weil Lipót építész Budapest. A bejelentés napja 1921. évi december hó 17-ike. A találmány egységes anyagból készült összerakható, szállítható házra vonatko­zik, melynek falai, pillérei, ajtó- és ablak­tokjai, illetve keretei, szintúgy födém- és 5 tetőszerkezete egységes, könnyű, fúrható, faragható és emellett szilárd, húzásra és nyomásra igénybevehető, olcsón előállít­ható anyagból készülnek, mindennemű vakolás mellőzésével. 10 Az új ház építése tehát nem igényli a szokásos sokféle ós drága építőanyag al­kalmazását. A találmány továbbá eljárásra vonatko­zik ezen egységes építőanyagnak, illetve 15 műkőmassának előállítására. A találmány szerinti eljárás értelmében a képlékeny massát fürészporból, papír -darából, portland-cementből, magnesiából és hegyi krétából állítjuk elő, mely anya-20 gokat klórimagnesiumoldattal és ragasztó­szerrel keverjük mindaddig, míg képié keny, könnyen gyúrható massát nem ka­punk. Ebből a massából azután csömöszö­lés, döngölés vagy eféle módon tetszőleges 25 méretű falazó lapokat, tömböké l, pillére­ket, tartórészeket ós más, az épület felépí­téséhez szükséges építőelemeket készítünk, ahol is a keverési arányt az építőelem mindenkori céljának és rendeltetésének 30 megfelelően választjuk meg, úgy hogy különböző szilárdságú és hordképességig valamint fajsúlyú építőelemeket kapunk. A találmány szerint az egyes építőébe meket pl. tartókat, pilléreket stb. könnyen 35 szállítható alkatrészekből rakjuk össze, melyek a szerkezet megbontása nélkül új ból szétszedhetők. Összerakható szerkeze­tek eddig csak fából ismeretesek, míg mű kőből összerakható szerkezetek az iroda­lomban nincsenek ismertetve. Minthogy a 40 találmány szerinti műkő a fának csupán kedvező tulajdonságaival bír, amennyiben fúrható, szegezhető, faragható, de nem korhad és nem ég el, a találmány tárgya módot nyújt arra, hogy elemi részekből 45 tetszés szerinti hordképességű födémeket és fedélszékeket rakjunk össze; az elemi részek külön szállítva, az építés helyén építtetnek össze és ismét szétszedhetők. A mellékelt rajz a találmány szerinti 50 összerakható épületnek és alkatrészeinek példaképem foganatosítási alakját szem­lélteti. Az I. ábra szétszedhető Cremona-tartót tün­tet fel. A 55 2—4. ábrák egy épület homlokzatát, alap­rajzát, illetve metszetet mutatják. Az 5—7. ábrák a pilléreknek kocka- vagy hasábalakú elemekből való összetételének háromféle módját szemléltetik. A 60 8. ábra a 3. ábra szerinti alaprajz jobb alsó sarkának nagyobb léptékű rajza. A 9. ábra az épület jobb mellső szögletének axoiiometrikus képe, építés közben, egy darabból való pillérekkel. A 65 10. ábra az alapgerendáknak a sarok­lapba való bekötését, valamint a közbe­eső pillérekhez való csatlakozását mu­tatja. A II. ábra a tetőhéjazat főszaruhoz való 70 csatlakozásának metszetét tünteti fel. A 12. ábi di EL félig kész épület axonometri­kus képe. A 13. ábra a főszaruzat, födélhéj és íödém axonometrikus részletrajza, valamint a fő- 75 gerendának a koszorúgerendához való 1

Next

/
Thumbnails
Contents