88710. lajstromszámú szabadalom • Gép ampulák töltésére és lezárására

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88710. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Gép ampullák töltésére és lezárására. Sickel Helmut g-yáros Leipzig-Sclileussig-. A bejelentés napja 1925. évi november hó 29-ike. A találmány tárgya pl. a gyógyászati gyakorlatban használt és gyógykészít­mények felvételére szolgáló, .ampullák mechanikai úton való töltésére és lezárá-5 sára szolgáló gép, melynél a kézi munka mellőzésével nemcsak jó zárása éretik el, hanem a tartalom tisztaságának fenntar­tása nagy mértékben biztosíttatik. A gép lényegében egymással össze­lő függő, bizonyos számú kényszermozgású ampullatartóból áll, melyek segélyével az ampullák egy bevezetőcsőhöz vezettetnek, mely csőből egy lemért anyagmennyiség az alatta levő ampullába ömlik és meg-15 töltése után egy lezáróberendezéshez, ez­után pedig az eltávolítóhelyhez vezette­tik. Oly berendezésről is van gondos­kodva, melynek segélyével az ampulla le­zárt nyakrésze még a töltés előtt el-20 választatik. A megtöltött ampulla nyaká­nak összeolvasztása szúróláng segélyével eszközlendő. Az ampulláknak a tartóba való helyezése és eltávolítása önműködő­lég eszközöltetik. 25 A rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. és 2. ábra a gép kétféle oldalnézete. A 3. ábra a gép felülnézete. A 4. ábra a gép egy részének oldalnézete 80 az 1. ábra értelmében. A töltendő ampullák a ferde irányú fenéklappal ellátott (1) szekrényben fog­lalnak helyet (1. és 2. ábra). A fenéklap (2) kivágása alatt (3) tolattyú mozgat-35 ható, mely (4) mélyítéssel van ellátva, mely mélyítésbe egy ampulla illeszkedik. A (3) tolattyú, az 1. ábrán látható hely­zetéből, olykép tolatik el, hogy egy am­pulla a (4) mélyítésbe esik és azután any-40 nyira mozgattatik visszafelé, hogy az ampulla az (5) tölcsér (1. és 2. ábra) nyí­lása elé jut, melybe önsúlyánál fogva belecsúszik. Az (5) tölcsér alsó torkolata egy helytálló (6) fenéklappal van el­zárva, melyen a tölcsérben lehulló am- 45 pulla megáll. A gép alsó részén, függőleges tengely körül forgatható két (8) tárcsa által ké­pezett állvány van elrendezve, melyre az ampullák felvételére szolgáló (9) hüve- 50 tyek vannak erősítve. A (8) tárcsák a (9) hüvelyekkel együtt időszakosan olykép forgattatnak, hogy egy fordulat alatt háromszor jutnak nyu­galomba. A (9) hüvelybe, alant leírt mó- 55 don, egy ampulla helyeztetik, ezután a (8) tárcsa forgatása által a (10) bevezető cső­vel ellátott töltőberendezés alá (1. ábra) vezettetik. A megtöltött ampulla a (8) tárcsa folytatólagos forgása által a (11) 60 égőhöz vezettetik (2., 3. és 4. ábra) és nya­kának összeolvasztása után a hüvelyből kiemeltetik és továbbszállíttatik. A (9) hüvely, a (8) tárcsán, tengelye körül forgatható és tengelyirányban el- 65 tolható. Minden hüvely belsejében egy (12) tengely van elrendezve, melynek felső végén (13) hordólemez van alkal­mazva. A (8) tárcsán keresztülhatoló (12) tengelyekre egy-egy (14) dörzskerék van 70 erősítve. A (12) tengelyek a (9) hüvely­hez képest, hosszirányban eltolhatók és (15) menesztőpecekkel vannak ellátva, mely pecek, a tengely legmélyebb hely­zete mellett, a hüvely alsó részére erősí- 75 tett peceknek fekszik úgy, hogy ha a tengely legmélyebb helyzetében forgásba hozatik, a hüvelyt magával viszi. Az 1. ábra szerint a jobboldalon levő (12) tengely a függőleges irányban fel és 80

Next

/
Thumbnails
Contents