88695. lajstromszámú szabadalom • Húrtalp, zongorákhoz vagy más hangszerekhez

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY! ^^^ SZABADALMI BTRdsiö SZABADALMI LEÍRÁS 88695. SZÁM. — IX/cl. OSZTÁLY. Húrtalp, zongorákhoz vagy más hangszerekhez. Schwechteii Vilmos gyáros Berlin-Liehterfelde. A bejelentés napja 1923. évi február hó 7-ike. A találmány liúrtalp, zongorákhoz vagy más hangszerekhez, melynek térfogata, az eddigelé használatos húrtalpak térfo­gatához képest, a zengőfenéken való. 5 eddigelé szokásos, csekély méretű felfekvési felület megtartása vagy csök­kentése mellett meg van növelve. Ily húr­talp a zengőfenék lengését legfeljebb csak ugyanolyan módon befolyásolja, mint az 10 eddigi húrtalpak, míg a húrtalpnak a zengőfenék lengéseiben való részvétele növeltetik és ezáltal a hang színe szebb lesz. A húrtalp térfogatának növelése tetsző-1.5 leges módon eszközölhető. Az 1. ábrán a húrtalp kétoldali, szimetri­kus térfogatnövelés van feltüntetve. A zengőfenék (l)-el, a húrtalp (2)-vel van je­lölve, melynek (3, 4) felfekvési felülete az 20 (1) zengőfenékkel, ismeretes módon, eny­vezés útján van összekötve. Az (5) szegek szolgálnak, ismeretes módon, a (6) húrok rögzítésére. A (2) húrtalp két, oldalirányú (7) kiszélesbítéssel bír, melyek a talál-25 mány tárgyát képezik. Az 1. ábrán fel­tüntetett (2) húrtalpnak az (1) zengőfené­ken való (3, 4) felfekvési felülete a rendes húrtalp felfekvési felületével körülbelül egyenlő. A 30 2. ábrán oly foganatosítási alak van fel­tüntetve, melynél az (1) zengőfenéken való felfekvési felület azáltal van csök­kentve, hogy a húrtalp irányában, hosz­szában, a rendes húrtalpaknál már alkal-35 mázott (8) üreges tér van kiképezve. E ki­képzés által azt érjük el, hogy a húrtalp a zengőfenékkel csak a (3, 31 ) és (4, 41 ) fe­lületeken érintkezik, míg a térfogatnöve­lést, e foganatosítási alaknál is, a (7) ol-40 dalnyúlványok képezik. Ugyané hatást érjük el azáltal is, hogy ha a húrtalp térfogatnövelése csak egy­oldalúan történik. E kivitel célszerűen ott nyer alkalmazást, ahol a húr talpnak mindkét oldal felé való megnövelése, ki- 45 szélesbítése, a vaskeretszerkezet által meg van akadályozva. A 3. ábra ily húrtalpnak kiviteli alakját tűnteti fel. Az (1) zengőfenéken a (2) húrtalp a szo- 50 kásos (3, 4) szélességben fekszik fel és az egyoldalú (9) nyúlvány által van megnö­velve. A (2) húrtalp még a tengelyirányú (81 ) kivágással is bírhat, amint az a 4. áb­rán fel van tüntetve. 55 Minthogy a találmány szerint az a fon­tos, hogy a húrtalp térfogatát oly módon növeljük meg, hogy az, a zengőfenék len­géseiben, a hanghatás szempontjából, ked­vező módon vegyen részt, ennélfogva a 60 térfogatnövelést a zengőfenék alsó olda­lára is át lehet tenni. Ily foganatosítási alakot tüntet fel az 5. ábra. A rendes húr­talp (10)-el van jelölve, melynek (5) szegei a (6) húrok vezetésére szőlgálnak" Az (1) 65 zengőfenék alatt a (11) idomtest van el­rendezve, mely két oldalt a (12) nyúlvá­nyokkal van ellátva. Az 5. ábrán feltün­tetett (10) egyszerű húrtalp helyett lehet természetesen a két oldalt kiszélesbítések- 70 kel (1. vagy 2. ábra) vagy az egyoldalú ki­szélesbítéssel (3. vagy 4. ábra) ellátott húrtalpat is alkalmazni. A 6. ábrán oly foganatosítási alak van feltüntetve, melynél az (1) zengőfenék fö- 75 lőtt az egyoldalú (14) kiszélesbítéssel ellá­tott (13) húrtalp, az (1) zengőfenék alatt pedig az egyoldali (16) kiszélesbítéssel el­látott (15) húrtalp van elrendezve. Az eddigelé feltüntetett foganatosítási 80'

Next

/
Thumbnails
Contents