88670. lajstromszámú szabadalom • Kinematograf képekből összetett film és készülék annak közvetlen szemléltetésére és esetleg vetítésére

1 Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88670. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Kinematográf képekből összetett film és készülék annak közvetlen szemléltetésére és esetleg vetítésére. Pattié Cinema Anciens Établissemexits Pathé Fréres Páris. A bejelentés napja 1921. évi március hó 29-ike. Olaszországi elsőbbsége 1919. évi május hó 9-ike. A találmány tárgya a kinematográf­képekből összetett film, mely képek ugyan­azon vagy nem ugyanazon tárgyhoz tar­toznak, másrészt pedig a képek követlen 5 szemléltetéséhez és esetleg vetítéséhez alkalmazható készülékre is vonatkozik. A példaképen mellékelt rajzokon: Az I., 3. és 5. ábra a találmány szerinti összetett film három kiviteli alakját tün-10 téti fel. A 2. és 4. ábrán az 1. és 3. ábrához tartozó oldalnézetek láthatók. A 6. ábra az összetett film szemléltetésére és esetleges vetítésére való készülék közép-15 metszete (a 7. ábra A—A vonala szerint). A 7. ábra az előbbeni ábrára merőleges metszet, a 8. ábra pedig annak homloknézete. A 9. ábrán bemutatjuk, hogy miként hasz-20 náljuk a készüléket vetítésre. A 10. ábra a 7. ábrának megfelelő metszete egy más kiviteli alaknak, a II. ábra pedig a hozzátartozó, B—B vo­nal szerinti metszet. A 25 12. és 13. ábra egy további módosítás képe, ill. C—C vonal szerinti metszete. A találmány szerinti filmet úgy állítjuk elő, hogy különféle kinematográf felvéte­leket egyesítünk, amelyek ugyanazon 80 tárgyra vagy különböző tárgyakra vonat­koznak és esetleg az egyes képeken vagy képsorozatokon ábrázolt tárgyakat ma­gyarázó címek által vannak egymástól el­választva. Ezt a filmet tehát olyan képek 85 is alkothatják, amelyek között semmi ha­tározott összefüggés nincsen, épúgy, mint ahogy bizonyos összefüggéssel bíró képek­ből állítható össze, így pl. a képek egy kinematográfiai téma vagy jelenet kiemel­kedő pontjait ábrázolhatják, s ennélfogva 40 annak mintegy kivonatát jeleníthetik meg. A képek egyesítését vagy közvetlenül a kissé egymás fölé helyezett szélek össze­ragasztása által, vagy pedig közvetve ösz­szefoglaló elemek segélyével, amelyekhez 45 a képszélek valamely módon rögzíttetnek. Ámbár a szóbanforgó összetett film elő­állításához leginkább a kinematográfiai filmek nagy számban rendelkezésre álló hulladékait hasznosíthatjuk, amennyiben 50 az egy cselekményt vagy összefüggő témát jellemző különböző jeleneteket egyesítjük, természetesen úgy is értékesíthetjük a szokásos filmeket, hogy különválasztjuk az egyes képeket és újból egyesítjük azo- 55 kat olyképen, hogy többféle összetett fil­met kapjunk. Amint az 1—5. ábrákon látható, az (1) összetett film különféle a, b, e, d, kinematográfiai kép egyesítéséből áll, 60 amennyiben a képeket pl. két celluloidból vagy más alkalmas anyagból készült ol­dalsó (2) szalagra ragasztjuk (1) ábra), vagy pedig a képeket egymásután, szé­leiket kevéssé egymásra fektetve közvet- 65 lenül egymáshoz ragasztjuk (2. ábra). De az 1. ábrabeli egyesítési mód mellett is kissé átlapolva helyezhetjük el a képeket, hogy a filmek az illesztési vonal mentén való esetleges betörését elkerüljük. A 3. ábra szerint úgy egyesítjük a képeket, hogy azok (4) perforáción keresztül (3) szálakat húzunk be, amelyek esetleg hozzá is ragaszthatók a képekhez. Egyesíthet­jük továbbá a szomszédos perforációkba 75 felfűzött fémkapcsok segélyével is, vagy tetszőleges más módon. A film, amely tet­szőleges számú, esetleg egymástól a képek

Next

/
Thumbnails
Contents