88621. lajstromszámú szabadalom • Gázlángozó

Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88631. SZÁM. — II/LI. OSZTÁLY. ! Gázlángozó. Kirschmann Lipót gyáros Berlln-Hallensee. A bejelentés napja 1924. évi április fró 5-ike. A találmány tárgyát főzési és fűtési cé­lokra szolgáló gázlángzó képezi, melyből a gáz levegőnek előzetes hozzákeverése nélkül áramlik ki és ég el. Tekintettel 5 arría, hogy a lángnak főleg" sík falakat, mint pl. fazékfenekeket, sík lemezeket stb. kell hevítenie, a találmány szerinti lángzó feje zsírkőből van készítve, melyben haj­szálfinomságú, 0.45 milliméternél kisebb 10 átmérőjű furatok vannak elrendezve, me­lyek a lángzó függélyes tengelyéhez ké­pest sugárirányban fekszenek. Az ezen furatokon kiáramló h a j s z ál í i n o m s á g ú gázsugarak ia lángzófejtől a hevítendő 15 felületig való útjukban alapos átszellőz­te tésben részesülnek és így az egyes gáz­sugarakban a gáz tökéletesen elég. A fu­ratok két koncentrikus koszorú mentén vannak elrendezve, amikor is a belső ko-20 szorúniak furatai a külső koszorúnak minden második furatával ugyanazon függélyes síkban fekszenek, minek követ­keztében az ugyanazon síkban fekvő su­garak a lángzóféjből való kilépésük után 25 egymással egyesülve sokkal hosszabb lángnyalábot szolgáltatnak, mint az egye­dülálló furatok. ,Ennek következtében a legcsekélyebb gáznyomásnál is oly szúró lángoknak koszorúja képződik, melyek a 30 hevítendő testnek legszélsőbb pontjait is igen hatásosan érik és így az összes hő­egységek tökéletes kihasználását biztosít­ják, ellentétben a szokásos Bunsen-láng­zókkal, melyeknél a lángok a lángzófejet 35 oldalas iránybian hagyják el és igen gyakran érintés nélkül haladnak el a he­vítendő test mellett, miáltal sok hőegy­ség marad kihasználatlan. A találmány szerinti lángzónái a líaj­szálfinom furatok egy kupolaszerű kúpos 10 vagy gúlaalakú lángzófejben vannak el­rendezve, még pedig egy egyszerű vagy több koncentrikus koszorú mentén, mely utóbbi esetben a külső koszorú furatai a . lángzófej tengelyével nagyobb szögei ké- 45 peznek, mint a belső koszorúé. A lángzóniak ily kiképzésével elérjük, liogy levegőnek a gázhoz való előzetes hozzákeverése nélkül tökéletes kék láng képződik, mely sem a nyomás gyengülé 50 sénél, sem pedig a lángnak kisebbre állí­tásánál a lángzóosőbe nem csap vissza. Ezáltal a gáz- ill. hőhatás kihasználása sokkal gazdaságosabb, mint a közönséges Bunzen-lángzóknál. 55 A mellékelt rajziban a találmány tárgya néhány foganlatosítási alakjában van fel­tüntetve. Az 1. ábra többszörös nagyításban a láng­zófej függélyes metszetét mutatja. A 60 2. ábra; ugyanennek felülnézete. A 3. és 4. ábrák oldal- ill. felülnézetben a szabadon égő lángokat szemléltetik ki sebb léptékben. Az 5. ábra egy más foganatosítási alakot 65 szemléltet kb. természetes nagyságban. A 6. ábra egy gázresónak függélyes met­szete. A 7. ábra három lángzófejnek egy lángzó­ban vailó egyesítését mutatja. 70 A gáz a gázcsaptól egy zárt csővezeték­ben az (a) lángzófejet hordó (b) csőbe áramlik, mely előnyösen függélyesen van elrendezve és többnyire 8—12 mm hosszú­ságú átmérővel bír. Különleges esetekben 75 természetesen más méretek veendők.

Next

/
Thumbnails
Contents