88619. lajstromszámú szabadalom • Magvak hántolására és csiszolására szolgáló gép

Megjelent 193Q . évi október hó 15-én . MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88619. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Magvak hántolására és csiszolására szolgáló gép. Kaspar Getreideschálmaschine G. m. b. H. Offenbach a/M. A bejelentés napja 1923. évi február hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi február hó 20-ika. Jelen találmány tárgya magvaknak hántolására és csiszolására szolgáló gép. Az eddig ismert gépek hántolódobjain többnyire oily ütközőlécek vannak sziilár-5 dán erősítve, melyek a mag-vsakat a gép hántolófelülete felé dobják. Hogy ily hántológépek a hántolandó anyag minőségének megteleljenek, illető­leg különféle magvaknál használhatók 10 legyenek, az ütközőlécek oly módon ren­deztetnek el, hogy helyzetükben váltoEr tathatók és rögzíthetők legyenek. Hogy az anyag torlódását elkerüljük, a mozgat­hatóan ágyazott ütközőlécek rúgok ha-15 tása alatt állanak úgy, hogy az. ellenállás fellépésekor a merev részek gyanáint mű­ködő ütközőlécek kitérhetnek. Ezen gépek hátránya azonban, hogy a magvakat a hántolóköpeny felé dobják, miáltal egy-20 részt a magvak megsérülnek, a csúcsok le­töretnek, másrészt a hántolóköpeny gyorsan kopik. A találmány tárgya oly gabona-, hüiver lyes-veteménymagvak, stb. rétezéro szol-25 gáló hántológép, melynél az ütközőlécek, illetőleg ütközőtestek csuklósan Vannak a hántolódobon elrendezve úigy, hogy azoik a gép nyugalmi helyzetéiben nincse­nek munkahelyzetben és csupán üzem 80 köziben mozgattatnak a fellépő röpítőerő folytán a köpeny felé. Ezen elrendezés előnye, hogy a magvak csupán hosszuk irányában nyomatnak a hántolóköpeny­liez, miáltal csúcsaik le nem törik, az 35 anyag neim torlódik, azonkívül oly, a rö­pítőerő által meghatározott nyomáis alatt munkáltatik meg, mely a forgás számával változtatható. A röpítőerő által előidézett nyomás ha-40 tárolására a találmány tárgya szerint az ütközőiléc kilengése ütközők által határol­tatik. Ezáltal oly szabadon mozgó, a do­bon forgathatóan ágyazott ütközőtestet kapunk, mely határhelyzetét csupán a gép üzembe hozásakor foglalja el. 45 A rajzon a találmány szerinti dob egy részének elölnézete van példaképpen fel­tüntetve. Az (1) dobra a (3) isapszieg körül for­gatható és emeltyű gyanánt kiképeizett 50 (2) ütközőtestek vannak erősítve, melyek asz elvégzendő munka szerint pl. ütköző­léc gyanánt vannak kiképezvei. A forgat­ható ágyazás olyan, hogy a dob forgatása közben a (2) ütközőtest nem. íorgattatik 55 el teljesen, csak bizonyos határokon be­lül. Ez a (2) ütköző testeken kiképezett (.6) bütykökbe ütköző (5) nyúlványok se­gélyével éretik el. Ezen elrendezés előnye, hogy az ütköző- 60 testek, midőn aa összeigyülemlett anyagra csapódnak, csak a bennök levő röpítőerő legyőzése folytán mozognak visszafelé, miáltal a magvak meg nem sérülnek, Azonkívül a hántológép egyenletesen dol- 65 gozik, minthogy ia> ütköző testek aa anyag csökkenésével arányban önműkö­dőlég tolódnak el a (8) hántolóköpeny felé és így csiaknem egyenlő, a röpítőerő által meghatározott nyomásisall hatnak az. 70 anyagra,. Szabadalmi igények: 1. Magvak biántolására és csiszolására szolgáló giép, jellemezve azáltal, hogy az ütközőlécek a dobra mozgat haitólag 75 vannak olykép erősítve, hoigy a gép nyugalmi helyzetében munkahelyzetü­ket el néni foglalják, míg üzem közben

Next

/
Thumbnails
Contents