88609. lajstromszámú szabadalom • Rekesztős zár

Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88609. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Rekesztős-zár. Jugh Lajos J. géplakatos Budapest. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 17-ike. A találmány tárgya reikesstős zár helyt­álló pecek körül billenő reíkesztők'kel s a pecek mentén vezetett záróinyelvveil. Az ilyen ismert rekesztős záraknak egyik 5 hibája abban állt, hogy a zárónyelvnek szára a rekesiztők körzetében a rekesztő­nyelvhez képest annyira volt vékonyítva, hogy a rekesztők egymás lelett és a záró­nyelvszár felett rétegezve lényegileg aik-10 kora szerkezeti vastagsággal bírtak, mint maga a zárónyeh*. Ennek folytán a záiró­nyelvszár maga aránylag vékony volt lígy, hogy rendellenes igénybevételnél, pl. ha a páncélszekrény ajtaját olyankor 15 csapták be, amikor az ajtóból a zárónyelv kinyúlt, a zárónyelvszár könnyein elgör­bül. Egy további hátránya etzem rekeszitős záraknak abban állt, hogy a közvetlenül egymás felett fekvő rekesztök sorban való 20 kitapiritása aránylag könnyen volt esz­közölhető. A találmány e hátrányokat kiküszöböli s lényegileg abban áll, hogy a zárónyelv­szárnak a rekeszt ők körzetében f ekvő 25 része a rekesztőkkel váltakozva, rétegzett s a kulcs felé fekvő szélülkön bezaentők­kel bíró, egymással s a zárónyelv többi ré­szével merevein egyesített lamellákból áll. A csatolt rajz a találmány tárgyánaík 30 egy kiviteli példája 1. ábrán a zár felülnézetéiben, a zárfedél eltávolítása utáni felülnézetében, 2. ábráin pedig az 1. ábra II—II sze­rinti metszetében van feltüntetve. 35 Áttekinthetőség kedvéért az 1. ábrán csupán egyetlen rekesztő van berajzolva. Az (1) zárfenékből kinyúló (2) peckek mentén a (3) rekeszek révéin ismert módon van vezetve a (4) zárónyelvszár, mely a 40 feltüntetett pédánál két (5) és (6) záró­nyelvvel bír, melyek között foglal helyet a (7) kulcspecék. A (11) reikesiztők is­mert módon, a (2) peckek elbiilenthetően vannak elrendezve s a (21) rúgok hatása alatt állnla'k. 45 A találmány értelmében a (4) nyelv­szár a relkesztők körzetében (22, 23, 24) és (25) lamellákra van felosztva, mely la­mellák az (5) nyelv és a (4) nyelvszár tö­mör résziéivel mereven vannak egyesítve. 50 A találmány értei mé hen (2. ábra) a (11, 12) és. (13) rekesztők a lamellák között, azokkal váltakozva vannak elrendezve, míg a (14) és (15) rekesztők a (22) legfelső lamella felett egymáson fekszenek. Az 1. 55 ábrán áttekinthetőség kedvéért csupán a (11) rekesztő van feltüntetve. A rekesiztők vezetésére ismert módon a (4) nyelv alsó (25) lamellájába mereven rögzített (9) csap szolgál. A (22—25) lamellák a talál' 60 mány érteiméiben egymástól eltérő alakú (31, 32) stb. bezzen tőkkel vannak ki­képezve. A lamellás kiképezés folytán a zárónyelv szára a rekesztők körzetéiben is tetemes 65 merevséggel bír úgy, hogy vétlen hajlí­tási igény be vételnek is képes ellentállni. Az a körülmény, hogy a lamellákban ki­képezett, a zárónyelvhez képest helytálló bezzontők a zárónyelvhez képest elbillent- 70 hető reike&zitőkkel váltakoznak és egymás­tól eltérő kiképezésűeik, az egyes rekesz­tők illetéktelen kitapintását rendkívül megnehezíti. Az 1. ábránál feltüntetett zár két (5) 75 és (6) zárónyelvvel bír és két szakállas kulccsal való működtetésre van szánva. A zárnak csupán (5) nyelve van bezizein­tőkkel kiképezve, míg a (6) nyelvnek a kulcs felé forduló oldala egyenes. A záró- 80

Next

/
Thumbnails
Contents