88564. lajstromszámú szabadalom • Eljárás másolókészülékekhez való sablonok előállítására

- Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88564. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Eljárás másólókészülékekhez való sablonok előállítására. Campion Pál gyáros Vitry-sur-Seine. A bejelentés napja 1923. évi december hó 11-ike. Belga elsőbbsége 1923. évi január hó 4-ike. A találmány másólókészülékekhez való sablonokra, különösen olyanokra vonatko­zik, amelyek likacsos hordozóból — pl. japánpapirosból — állanak, mely oldható 5 cellulóza oldatával és oly anyaggal — pl. ricinusolajjal — van bevonva, mely az oldható cellulózával vegyül, mimellett az alkalmas oldószer, mint pl. alkohol, éter, aceton stb. egyrészt a cellulóza (pamut stb.) oldására és másrészt arra is szolgál, hogy az egész kompozíciót célszerű kon­zistenciára hozza, avégből, hogy a japán­papirost valamely alkalmas eljárással, pl. fürdőbe való bemerítés vagy a fürdő fel-15 színén való tovahúzás útján bevonhassuk. A találmány célja az ily fajtájú telítő­vagy bevonómasszának oly irányú töké­letesítése, hogy az a sablonoknak vagy la­poknak nagyobb mérvű és hosszabb ideig ?0 tartó simulékonyságot kölcsönözzön. Ezt a célt azzal érjük el, hogy a kollodium­fürdőhöz vagy a celluloidoldathoz bizo­nyos mennyiségű stearinsavat (stearint), valamint triacetint adunk; az utóbbi 25 anyag amil- vagy butiltartaráttal is he­lyettesíthető. A találmány gyakorlati kivitelénél pl. kollodiumnak vagy celluloidnak alkalmas oldószerben, mint pl. éterben vagy éter-80 alkoholban (kollodium számára) vagy ace­tonban való 2Va %-os oldatát alkalmazzuk, esetleg éter hozzáadásával, (celluloid szá­mára éter- vagy alkoholadaggal vagy anélkül) és alkalmas mennyiségű ricinus­olajat, pl. 20—30%-ot adunk hozzá. Ehhez 35 az elegyhez a találmány szerint alkalmas mennyiségű zsírt, mint pl. stearinsavat, (stearint) vagy más zsírt vagy pedig or­gános eredetű savat, mint pl. triacetint adunk. Az utóbbi anyagot a találmány 40 céljaira részben vagy egészen más, általá­ban hasonló tulajdoságú vegyi anyaggal, mint pl. butil- vagy amiltartarattal is he­lyettesíthetjük. A stearinadag célja a lap simulékony- 45 ságának fokozása, míg a többi fentemlí­tett anyag a simulékonyságnak huzamo­sabb ideig való fenntartását célozza. Példaképpen a következő mennyiség­arányokat alkalmazhatjuk: oldott kollo- 50 diumhoz 4% stearinsavat és 3% triacetint adunk. Ugyanezen arányokat alkalmaz­hatjuk akor is, ha a triacetint butil- vagy amiltartaráttal helyettesítjük. Szabadalmi igények: 55 1. Eljárás másolókészülékekhez való sab­lonok előállítására, melyek likacsos hordozóból — pl. japánpapirosból —• állanak, mely cellulozeesterből és olaj­ból álló bevonattal van ellátva, jelle- 60 mezve azáltal, hogy a bevonathoz stea­rinsavat (stearint) adunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, jellemezve azáltal, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents