88558. lajstromszámú szabadalom • Vezérlő szerkezet kettős működésű, lendítőkerék és csuklómentes dugattyús erőgépek számára

- Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88558. SZÁM. — Yd/1. OSZTÁLY. Vezérlő szerkezet kettős működésű, lendítőkerék- és csuklómentes dugattyús erőgépek számára. Handel Maatschappij H. Albert de Bary & Co. Amsterdam. A bejelentés napja 1923. évi november hó 15-ike. A találmány kettős működésű, lendítő­kerék- és csuklómentes dugattyús erőgé­pek számára való vezérlő szerkezetre vo­natkozik és könnyű hozzáférhetőségnél 5 üzembiztos, egyszerű átkormányzás léte­sítését célozza. A találmány tárgya főleg oly táp- és szállítószivattyúkkal kapcsolatban alkal­mazható igen előnyösen, melyeknél a haj-10 tóközeg a tandemelrendezésű hengerek egyikéből a másikba áramlik, szintúgy egymás mellett fekvő hengerekkel ellátott kompound-légsűrítőkkel és végül egyhen­gerű gépekkel kapcsolatban is. 15 A találmány nyújtotta előnyök a segéd­tolattyú új meghajtási módjában és ezen segédtolattyúnak dugattyús tolattyú gya­nánt való kiképzésében van, melynek üzemtechnikai fölénye az eddigelé hasz-20 nálatos többfokozatú dugattyúkkal és la­pos tolattyúkkal szemben az említett- gé­peknél is nagyon szembeötlő. A segédto­lattyú ugyanis, erőszükségletének foko­zása nélkül, átmérő tekintetében, a kény-25 szerátkormányzás számára bőségesen mé­retezhető és önműködően megfeszülő csú­szó gyűrűkkel van ellátva, miáltal tömi­tetlenségi veszteségeket elkerülünk és in­differenssé válását hatályosan megakadá-30 lyozzuk, eltekintve attól, hogy a nyomó­terek viszonylagos helyzetének megfelelő megválasztásával az indifferenssé válás ki van zárva. Az erőközeg útján eszközlendő biztos át-35 kormányzás kedvező előfeltételei miatt a jelen találmány tárgyánál a segédtolaty­tyúnak tiszta kényszerjárású átvezérlésé­ről eltekintettünk és ehelyett a segédto­lattyút csak az egyik oldal felől löketjük meg átkormányzás céljából a dugattyú- 40 val, míg a másik oldal felől az erő­közeg hatására történik az átkormányzás. Ennek következtében a segédtolattyú kí­vülről kényelmesen hozzáférhetően ren­dezhető el, sőt működési módját, láthatóan 45 is követhetjük. A mellékelt rajz a találmány tárgyának három példaképpeni foganatosítási alak­ját szemlélteti. Az 1. ábra tandemelrendezésű hengerekkel 50 bíró tápszivattyúval kapcsolatban tünteti fel a találmány tárgyát. A 2. ábra kompound-légsűrítőnek nagy­nyomású és alacsonynyomású oldalát szemlélteti, melynek második, nem szem- 55 léltetett dugattyúsorozatát a közös főto­lattyú vezérli. A 3. ábra végül egyhengerű gépet szemléltet. Valamennyi ábrában (a) a nagynyomású henger, (c) a dugattyúja, (b) az alacsony 60 nyomású henger, (d) annak dugattyúja, (e) a segédtolattyú, (f) a lökőrúd, (g) és (h) a nyomóközeg vezetéke, mely közeg a (k) csatornán át az (o) ve­zérlőkamrába áramlik, (i) a nyomás- 65 kiegyenlítő vezeték, (1) az üreges záró­anya, (j) a vezető persely, (m) a segédvezérlés kiáramlása, (n) a segéd­tolattyú meghosszabbítása, (p) a fő­tolattyú, (r) és (s) a nagynyomású hen- 70 gerbe torkoló fővezetőcsatornák, (t) és (u) az alacsony nyomású hengerbe torkoló fővezetőcsatornák, (v) a főkibocsájtó nyí­lás és (z) a hajtóközeg beömlési helye. A vezérlőberendezés működési módja a 75 következő: A (e) dugattyú, az ábrákban feltünte­tett helyzetében, éppen feltárta a (g) ve-

Next

/
Thumbnails
Contents