88557. lajstromszámú szabadalom • Radiátor szánfűtéshez

- Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88557. SZÁM. — H/h. OSZTÁLY. Radiátor széniűtéshez. Brittigr Ferenc géptechnikus Szeg-ed. A bejelentés napja 1924. évi november hó 18-ika. A találmány szénfűtéshez való radiá­torra vonatkozik, mely a füstgázok mele­gének jobb kihasználását célozza és tü­zelőanyagmegtakarítással jár. 5 A találmány lényege az, hogy a szoba­kályhának, vagy más tüzelőberendezésnek füstgázvezetékébe oly radiátort iktatunk, melybe a füstgázok irányát változtató szervek, célszerűen terelő lapok vannak 10 beiktatva. A találmány szerinti radiátor két vé­gükön nyitott, párhuzamos csövek soroza­tát tartalmazó, legalább is egy harántirá­nyú terelőlap által megosztott, hengeres 15 tartályból áll. A terelőlap által irányuk­tól eltérített füstgázok a tartályon való átvonulásuk közben a nyitott csövekben végbemenő élénk légáramlat folytán, tete­mesen lehűlnek és mintegy 40° C-on iiagy-20 ják el a radiátort. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra a radiátor elölnézete, illetve a 25 2. ábra (D, E, F) vonala szerinti met­szete. A 2. ábra nézet, illetve az 1. ábra (A, B, C) vonala. A 3. ábra pedig a 2. ábra (D, G) vonala 30 szerinti metszet. (c) a hengeres tartály, mely alsó (a) és felső (e) csőtoldatával a fűtőberendezés füstgázvezetékébe van beiktatva. A (c) tartályban több, a rajz szerinti példánál 35 öt, alul-fölül nyitott, egymással párhuza­mos, célszerűen függélyes (f) cső van el­helyezve, melyek között legalább is egy, a (c) tartálynál kisebb átmérőjű, harántirá­nyú, célszerűen vízszintes (d) terelőlap 40 foglal helyet. A példaképpeni foganatosí­tási alaknál a (d) terelőlap átmérője ak­kora, hogy az (f) csövek annak kerülete mentén haladnak és azzal érintkeznek. A (c) tartály fenekén (b) koromfogó van el­helyezve. 45 Az (a) csőtoldaton beáramló füstgázokat a (d) lap oldalt tereli, úgyhogy az (f) csö­vek mentén kénytelen felszállni, miköz­ben tetemesen lehűlnek, miután ezen két­oldalt nyitott csövekben a levegő felmele- 50 gedése folytán, élénk légáramlás jön létre. A lehűlt égéstermékek az (e) csőtolda­ton át távoznak a radiátorból. A példaképpen feltüntetett radiátornak csak egy terelőlapja van. Nagyobb méretű 55 radiátorban azonban célszerűen egynél több terelőlapot rendezünk el. A nagyob átmérőjű (c) tartályban egy­úttal a füstgázok áramlási sebessége is csökken, úgyhogy a leadott melegmennyi- 60 ség, azonos hőleadó felület és coefíiciens mellett, növekszik. A találmány szerinti berendezés bármely kályha füstvezetékébe beépíthető, anélkül, hogy füstölne, kevés férőhelyet igényel és 65 tisztítás céljából nem kell leszerelni. A tisztítást ugyanis (c) tartály palástján el­helyezett (g) és tetején elhelyezett (h) aj tóval lefedett tisztító nyílás teszi lehetővé. Szerkezeti részleteiben a találmany tár- 70 gya sokféleképpen módosítható, anélkül, hogy a találmány lényege ezáltal válto­zást szenvedne. Szabadalmi igények: 1. Radiátor szénfűtéshez, jellemezve a tü- 75 zelőberendezés füstgázvezetékébe ikta­tott, a füstgázok irányát változtató te-

Next

/
Thumbnails
Contents