88555. lajstromszámú szabadalom • Kathódavíz cink-ólom akkumulátorokhoz

- Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jBBgfi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88555. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Kathódaváz cink-ólom akkumulátorhoz. Bányay (Németh) Kálmán festőművész Budapest. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 24-ike. A zink-ólom akkumulátoroknak szinte megoldhatatlan problémáját képezte eddig az amalgámozásra használt higany ön­súlyánál fogva való lehúzódásának és a 5 zinkmassza különösen a szélek élein és csúcsain történő nagyobb tömegű kivirág­zásának megszüntetése. Az elsőt eddigelé minél nagyobb kathodfelület alkalmazása által igyekeztek elérni, azáltal, hogy a 10 vázul szolgáló fémlemezt hullámosan ké­pezték ki. Mivel azonban a lemez hullámo­zása minden esetben függőleges irányban történt, a nehézkedési erő hatását ellen­súlyozni nem tudták. A zink kivirágzását 15 pedig az elektrolitba helyezett különféle fémszulfátokkal próbálták minden ered­mény nélkül kiküszöbölni. Mi az említett két problémát a kathod vázának alább leírt módon való kiképzésé-20 vei oldottuk meg. A kívánt kathodfelület által megszabott hosszúságú és szélességű kb. 0-1—0-2 mm vastagságú amalgámozható fémlemezt az 1. és 2. ábrán feltüntetett módon vízszin-25 tes irányban húzódó hullámokkal képe­zünk ki, olyképen, hogy minden (A) hul­lámvölgy befelé öblösödő, vízszintesen hú­zódó csatornát alkot. A vízszintes csator­nákban az esetleg felülről lefelé törekvő 30 higany a nehézkedési erő hatásánál, tehát épen annál az erőnél fogva, amely a sima és a függőleges hullámokkal ellátott fém­lemezeknél lecsúszamlását okozta, meg kell, hogy állapodjék. 85 A vízszintesen hullámozott fémlemezt vagy saját anyagából, vagy más fém­anyagból, esetleg szigetelő anyagból a 2. és 3. ábrán látható U-alakú kerettel fog­laljuk be, iigy, hogy a kathodlemezek szé­lei a keret által alkotott (B) belső csator- 40 nának csak (C) részét töltsék ki, a fen­maradó (D) rész pedig a lemezek vízszin­tes hullámcsatornáin oldalt vonuló gázok eltávozásának biztosítására szolgáljon. A keret egyik hosszanti oldalának meghosz- 45 szabbított (E) részét kivezetőnek képeztük ki. A keretnek a kivezetővel derékszög alatt találkozó (F) szárnyának felső lapját (K) lyukakkal látjuk el, hogy a keret csa­tornáján a nyíl irányában feltörekvő gá- 50 zoknak szabad utat nyissunk és (G) végét pedig a 4. ábra szerinti villaalakban képez­tük ki, hogy a (H) ágaknak a kivezetőre való hurkolása által az egész keretet a kathodlemezre rögzíthessük. 55 Mivel a tapasztalat szerint a zinkmassza nagyobb rögökben a lemez érdes szélein, hegyein és csúcsain virágzik ki, a kivirág­zást az egyenetlenségek nélküli sima felü­letű fémkeret alkalmazása által, amint ezt 60 kísérleteink teljes mértékben igazolják, sikerült kiküszöbölni. Szabadalmi igények: 1. Zink-ólom akkumulátor kathodváz, jel­lemezve azáltal, hogy az amalgámoz- 65 ható fémből készült váz vízszintesen vonuló hullámokkal van ellátva, oly­képen, hogy minden egyes hullámvölgy befelé mélyebben öblösödő, vízszintes csatornát képez. 70 2. Az 1. igény szerinti kathodváz fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a váz hullámozott lemeze saját anyagá­ból, vagy más fémanyagból, esetleg szi­getelő anyagból készült, U-alakú csa- 75

Next

/
Thumbnails
Contents