88542. lajstromszámú szabadalom • Dugattyú égési erőgépek részére

I Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88542. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Dugattyú égési erőgépek részére. Magryar Automobilgyár R.-T. ezelőtt Magyar Fiat cég-Budapest. A bejelentés napja 1923. évi március hó 23-ika. Az égési erőgépeknél alkalmazandó dugattyúknak a következő feltételeket kell kielégíteniük: Könnyű súly, kis tágulási együttható, jó csúszási együtt-5 ható és gyors hővezető képesség. Eddig nem sikerült oly anyagot ta­lálni, vagy oly dugattyút szerkeszteni, mely mindezeket a feltételeket kielégí­tette volna. Az öntött vagy kovácsolt vas-10 hói vagy acélhói álló dugattyúk szilárd­sága, tágulási és csúszási együtthatója kielégítő, viszont súlyuk nagy és hővezető képességük nem teljesen megfelelő. Ezzel szemben az alumíniumból vagy alumi-15 niumötvözetekből készült dugattyúk könnyű súlyuk és jó hővezető képessé­gük folytán igen előnyösek, míg külö­nösen csúszási együtthatójuk nem elég kedvező. 20 A találmány tárgyát mindennemű égési erőgépekhez alkalmas oly dugattyú képezi, mely az összes fent felsorolt fel­tételeknek megfelel. A találmány értel­mében a dugattyúnak a hengerrel érint-25 kező hengeres vezetőfelülete jó csúszási és kis tágulási együtthatójú anyagból (ön­tött vagy kovácsolt vas, acél), fenékrésze pedig jó hővezető képességű és kis i'aj­sixlyú anyagból (pl. alumíniumból vagy 30 valamely alumíniumötvözetből stb.) áll. A mellékelt rajzon egy ilyen dugatyú­nak példakép vett foganatosítási alakja van feltüntetve. A rajzon (a) a dugattyúnak pl. acél-35 ból készült hengeres része, míg (b) a pl. alumíniumból készült dugattyúfenék, mely szükség esetén a (c) bordák útján merevítve lehet. A fenék beerősítése úgy történhet, hogy azt egyszerűen a henge­res (a) dugattyúrésznek megfelelő érint- 40 kezőfelületekkel kiképezett felső részébe beöntjük, vagy pedig a feneket külön állítjuk elő és az (a) részben kiképezett csavarmenetekbe becsavaroljuk stb. A leírt módon előállított dugattyú, 45 minthogy feneke jó hővezető képességű anyagból készül, a kompresszió növelé­sét engedi meg. Ennek következtében a gép teljesítménye nagyobb, míg üzem­anyagfogyasztása kisebb. A fenék jó hő- 50 vezető képességénél fogva nem tüzesedik át és így a rossz elégésből származó ter­mékek a dugattyú fenekére nem égnek rá. Ezáltal az ilyen lerakódások izzása következtében beálló öngyujtások kiküszö- 55 böltetnek. A dugattyú hengeres részének jó csúszási és kis tágulási együtthatójú anyagból való előállítása a dugattyúnak hosszú élettartamát biztosítja. Minthogy ez a hengeres rész a fenék külön beerősí- 60 tése folytán mindkét oldalról nyitva van, a dugattyú könnyen megmunkálható és súlya minimumra csökkenthető. A fe­néknek a hengeres részhez képest köny­nyebb fajsúlyú fémből való előállítása 65 még azt a nagy előnyt is biztosítja, hogy a dugattyúnak az ismert gépeknél gyak­ran mutatkozó sajátos kopogása meg­szűnik, miután a könnyű fenék a dugaty­tyú tetején a többi hengeres részhez ké­pest kis tömeget alkot. Végeredményben a dugattyúnak leírt kiképzése a következő előnyökkel jár: A dugattyú és a vele összefüggő részek élettartama nagyobb, a jó hővezető fenék 75 következtében magasabb kompresszió ér­hető el, ennek megfelelően a fajlagos tel­jesítmény nagyobb és az üzemanyag fo-

Next

/
Thumbnails
Contents