88534. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1930. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88534. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Kályha. Höfle Gyula elektromérnök Budapest. A bejelentés napja 1924. évi január hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly kályha, amelynek kis tüzelő felülete ós aránytala­nul nagy külső íűtő felülete van. Az 1. ábra a kályhát élőiről nézve, a S 2. ábra hosszmetszetben, a 3. ábra keresztmetszetben mutatja. A kályha szerkezetileg több egymásfö­lött elhelyezett (1) és (2) esőből áll, ame­lyeik egymással a (3) összekötőcsövekkel 10 egyesítvék. Tüzeléskor a keletkező lángok, füst az (1) tüzelőcsőben végig haladnak a (3) csz­szekötőcsövön keresztül a (2) csőbe jut­nak, innen ismét egy (3) összekötőcsövön 15 át a felette levő (2) csőbe s így tovább, végül az (5) csövön kijutnak a kályhából. Ezen hosszú uton külső felületükön a meleget fokozatosan a környékező levegő­nek átadják iigy, hogy az (5) kivezető-20 csövön már aránylag alacsony hőfokú gá­zok távoznak. A kályha tisztításakor az oldalt lévő sapkákat (4) le kell venni. Szerkezeti sajátsága, és előnye ezen kályhának, hogy nagyon alacsony és víz-25 szintes síkban terjeszkedik, ennélfogva a fütendő helyiségben az alsóbb hidegebb levegőt nagyobb szól ősség ben melegíti. Alacsonyságánál fogva közvetlenül az ab­lak alaitt helyezhető el, minit a víz, vagy gázfűtésnél. Gazdaságos működésót a kis 30 tüzelőrostélyfelület és óriás fűtőfelület biztosítja. Készíthető ezen kályha vasleimezből, ön­tött vasból, vagy agyagból égetve. A tüzelőesövek keresztmeiteaetbeii le- 85 hetnek kör, vagy tojásdad alakúak is. Ezen szerkezeti elv szerint a kályha nemcsak fűtésre, hanem főzésre, sütésre is készíthető, nem kell egyebet tenni, mint az egyes csöveket (1) és (2) egymás- 40 tói távolabb, nagyobb légközöikkel elhe­lyezni. Szabadalmi igény. Kályha, jellemezve azálital, hogy a tüzelő­cső (1) és a vele sorba kapcsolt többi 45 íiistcső (2) vízszintes síkokban egymás­sal párhuzamosan és egymásfölött van­nak elhelyezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents