88511. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forgatott lendítő súlyokkal működtetett gépkalapácsok meghajtására

Megjelent 19. 30 . évi október li ó 15-én . MAGYAR KIRÁIYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88511. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás forgatott lendítő súlyokkal működtetett gépkalapácsok meghajtására. Det Tekniske Forsögs Aktieselskab Ordrup. A bejelentés napja 1924. évi január hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi január hó 17-ike. A találmány tárgya eljárás oly moto­rikus hajtású kalapácsok meghajtására, melyeknél az erőforrás által előidézett forgómozgás lengve haladó (ütő) moz-5 gássá változik, forgatott lendítősúlyok és ide-oda járó tömegek hatására. Kézi­kalapácsoknál, melyek többnyire villamos­motorral hajtatnak, az eljárás alkalma­zása oly szerkezetet tesz lehetővé, mely 10 könnyen kezelhető súly mellett, nehezebb véső- vagy szögecselőmunkákhoz is ele­gendő erős ütéseket gyakorolhat. A csatolt rajz 1. ábrája egy villamos­hajtásii, ismert szerkezetű kézikalapács 15 hosszmetszete. Az (A) elektromotor az iirös (D) tengelyt hajtja a (B, C) közlőmű révén. Az ürös (D) tengelyben az (E) hajtótengely csúsztatható el és a két ten­gely együtt forog. Az (F) csapon (G) 20 lendsúlyok vannak ágyazva, melyeket az (E) tengely kúpkerekek révén forgat. Az (F) csapot (H) rúgó szorítja lefelé, mely összenyomott állapotban tétetik a (J) tokba. A (G) lendsúlyok és a (H) rúgó 25 együttes működésével előidézett ütő­hatást a (K) csap az (L) membrán révén a szerszámra, például vésőre viszi át. Villamosmótor helyett más erőforrás is alkalmazható, melyet a (D) tengellyel 80 hajlékony tengely kötne össze. A szokásos üzem mellett a lendsúlyok minden fordulatának egy-egy ütés felel meg. Ha azonban a lendsúlyok sebessége egy kritikus értéket meghaladt, akkor 35 már nem fninden fordulatra következik ütés, hanem csak minden második, har­madik, negyedik, ötödik stb. fordulat után, vagyis az ütések másodpercenkénti száma csak fele, harmada, negyede, ötöde 40 stb. lesz a lendsúlyok fordulatszámának. Minél sebesebben forgatjuk a lendsúlyo­kat, annál kisebb lesz az ütések száma. Ezt a jelenséget hasznosítja a találmány. A rajz 2. ábráján feltüntetett görbe a verő egy pontjának helyzetét tünteti fel 45 az idő függvényében azon esetben, midőn csak minden harmadik fordulatra követ­kezik ütés. A lendsúlyok első fordulata folyamán a verő 1-nél kezd emelkedni és 2-nél éri el legmagasabb helyzetét. 3-nál 50 ismét emelkedik a verő, dacára annak, hogy még nem esett vissza eredeti mély helyzetébe. Közben ugyanis a tovább­forgó lendsúlyok centrifugális ereje le­győzte a verő ütőerejét. A verő ismét 4-ig 55 emelkedik fel és 5-ig esik le, ahol a lend­súlyok centrifugális ereje ismét felemeli 6 ig, honnan végül 7-nél eredeti mélypont­jáig esik le és ott ütőerejét leadhatja. Első tekintetre úgy látszik, hogy a hatás- 60 talan 3 és 5 ütések erőpazarlást jelente­nek. Ez az erő azonban korántsem vész kárba, mert a verő ütése 6 és 7 között annál erősebb lesz, minél nagyobb sebes­séggel ütődik le. Ez a sebesség annál na- 65 gyobb, minél több volt az üres ütések száma. Tudvalevő, hogy az ütőerő a se­besség négyzetével arányos. Más szavak­kal kifejezve: a 2. ábrán feltüntetett görbe f—7. ága a meddő ütések után me- 70 redekebb lesz, mintha a lendsúlyok min­den fordulatára következnék ütés. Az erő felhalmozódása az ide vonatkozó bonyo­lult elmélet nélkül következőképpen ma­gyarázható: Az ütés hatóereje a közepes 75 ütőerőnek szorzata az ütés tartamával és egyenlő a tartóállványra (a kézre) gya­korolt visszaiitéssel. A közbenső meddő ütések a leütés időtartamát, tehát erejét is növelik. Az eljárás tehát centrifugális 80

Next

/
Thumbnails
Contents